fbpx

EULA Web2Speech

Web2Speech is een chrome extentie die  beschikbaar is voor licentiehouders van de weblicentie versie van de producten Alinea en Kurzweil 3000, en maakt als dusdanig onderdeel uit van die producten.

Gebruiksrechtovereenkomst

Dit is een rechtsgeldige overeenkomst, verder Overeenkomst genoemd, tussen enerzijds u, als Gebruiksrechthouder, en anderzijds Sensotec nv, en haar aangestelde verdelers, verder SENSOTEC genoemd. Door het softwareproduct Web2Speech te installeren, te kopiëren, te downloaden, er toegang toe te hebben of anderszins te gebruiken, stemt u ermee in aan de bepalingen van deze Overeenkomst gebonden te zijn. Indien u niet instemt met de bepalingen van deze Overeenkomst, mag u Web2Speech niet installeren of gebruiken.

a. Verlening van het gebruiksrecht

De Gebruiksrechthouder mag Web2Speech op een onbeperkt aantal computers installeren, en mag deze, gedurende de looptijd van zijn Alinea of Kurzweil 3000 subscriptie, vanop elke computer waarop Web2Speech geïnstalleerd is gebruikt worden, hoewel elke licentie toegewezen dient te worden aan 1 specifieke gebruiker, en het aantal specifieke gebruikers het aantal ‘weblicentie subscriptie versies’ niet mag overschrijden.

b. De rechten van SENSOTEC
De Gebruiksrechthouder erkent dat Web2Speech, software en documentatie, bestaat uit producten die eigendom zijn van SENSOTEC, of van derden aangegeven in deze overeenkomst, beschermd door de auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, alsmede door andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. De Gebruiksrechthouder erkent verder dat alle rechten, titels en belangen betreffende Web2Speech, software en documentatie, eigendom zijn en zullen blijven van SENSOTEC. Deze overeenkomst verleent de Gebruiksrechthouder geen belang in Web2Speech, maar alleen een beperkt gebruiksrecht, herroepbaar in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst.
c. Termijn
Deze Gebruiksrechtovereenkomst neemt een aanvang bij het eerste gebruik van Web2Speech, de software of de documentatie, en loopt tot de beëindiging van de overeenkomst. De Gebruiksrechthouder kan op elk ogenblik de Gebruiksrechtovereenkomst beëindigen door Web2Speech terug te sturen naar zijn leverancier.
d. Softwareoverdracht
De Gebruiksrechthouder mag op elk ogenblik alle rechten van de Gebruiksovereenkomst overdragen, op voorwaarde dat de Gebruiksrechthouder geen kopieën behoudt en dat hij Web2Speech volledig overdraagt (met inbegrip van alle onderdelen, de dragers, de documentatie, de upgrades en deze Gebruiksrechtovereenkomst) en dat de overnemer akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Gebruiksrechtovereenkomst. Als Web2Speech een upgrade betreft, dan moet de overdracht met inbegrip van alle vorige versies gebeuren.
e. Andere beperkingen
Deze Gebruiksrechtovereenkomst is voor de Gebruiksrechthouder het bewijs dat hij gerechtigd is om de rechten uit te oefenen in deze overeenkomst toegekend en moet door hem bijgehouden worden ( of door diegene aan wie het gebruiksrecht is overgedragen cfr. sectie d.). De Gebruiksrechthouder mag op generlei wijze Web2Speech, de software en/of de documentatie, verhuren, in lease geven, uitlenen of op een andere wijze commercialiseren. De Gebruiksrechthouder mag Web2Speech niet reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht.
De Gebruiksrechthouder mag Web2Speech, of de software en/of de documentatie, niet exporteren, noch overdragen aan derden die het exporteren in strijd met het toepasselijke recht. Het gebruik van Web2Speech door de Gebruiksrechthouder om elektronische versies of gedrukte versies van een document te maken mag geen inbreuk plegen op de auteursrechten en eigendomsrechten die gelden op de oorspronkelijke documenten. Indien u enig materiaal of document zou uploaden naar een computersysteem dat gehost wordt door SENSOTEC verklaart u hierbij ook dat u over de nodige eigendoms- of licentierechten beschikt om zulks te doen. U gaat ermee akkoord om SENSOTEC te vrijwaren voor enige claim die hieromtrent toch zou ingesteld worden.
f. Status auteursrecht
Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiksrechthouder om de status aangaande het auteursrecht van materialen en documenten te bepalen, evenals de bepaling van enige uitzondering op zulks auteursrecht.
g. Beperkte garantie
SENSOTEC garandeert dat Web2Speech in hoofdzaak functioneert overeenkomstig de bijhorende schriftelijke materialen en zal vrij zijn van gebreken aan afwerking, wanneer gebruikt op een normale en voorziene manier, gedurende een periode van negentig (90) dagen na de datum van ontvangst van Web2Speech door de Gebruiksrechthouder. SENSOTEC stemt er in toe, naar eigen believen, te herstellen of te vervangen, zonder verdere kosten voor de Gebruiksrechthouder, alle defecte componenten van Web2Speech, op voorwaarde dat de Gebruiksrechthouder binnen de garantieperiode zijn leverancier schriftelijk op de hoogte brengt van het defect. SENSOTEC of de leverancier van de SENSOTEC producten heeft niet de verplichting om herstellingen of vervangingen door te voeren voor defecten die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan rampen, software virussen, fout of onachtzaamheid van de gebruiker, of door oneigenlijk of ongeoorloofd gebruik van Web2Speech (met inbegrip van elk gebruik door derden, of werknemers van de Gebruiksrechthouder, of consulenten die geen geautoriseerd gebruiker zijn), of door oorzaken extern aan Web2Speech.
Deze clausule geeft de enige aansprakelijkheid van SENSOTEC, en uw enige verhaalsmogelijkheid voor schending van de beperkte garantie die in deze clausule is opgenomen, weer.
h. Beperking van de aansprakelijkheid
Voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk recht, wijst SENSOTEC alle aansprakelijkheid van de hand voor bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk verlies) als gevolg van het gebruik of de verhindering tot gebruik van Web2Speech, of als gevolg van het verstrekken of niet verstrekken van productondersteuning, zelfs als SENSOTEC op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van die schade. De gehele aansprakelijkheid van SENSOTEC of zijn leverancier op grond van enige bepaling van deze overeenkomst zal steeds beperkt worden tot het werkelijke bedrag door de Gebruiksrechthouder betaald voor Web2Speech.
Tenzij expliciet aangegeven in deze overeenkomst geeft SENSOTEC geen garanties, en ontvangt de Gebruiksrechthouder geen garanties, expliciet of impliciet, van rechtswege of anders, met betrekking tot de software of tot enig andere materiaal aangeleverd aan de Gebruiksrechthouder. SENSOTEC wijst alle impliciete garanties, waaronder, maar niet beperkt tot, deze betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Geen enkele representatie, waaronder, maar niet beperkt tot, verklaring betreffende capaciteit, geschiktheid voor gebruik of prestaties van de software, gemaakt door SENSOTEC, zijn werknemers, vertegenwoordigers of wederverkopers die niet is opgenomen in deze overeenkomst kan beschouwd worden als een door SENSOTEC verstrekte garantie.
i. Verhaling van rechten
Indien de Gebruiksrechthouder op deze overeenkomst een inbreuk pleegt, kan SENSOTEC deze Gebruiksrechtovereenkomst onmiddellijk beëindigen en is de Gebruiksrechthouder gehouden Web2Speech niet meer te gebruiken. Indien de Gebruiksrechthouder deze overeenkomst verbreekt, is hij gehouden Web2Speech onmiddellijk niet meer te gebruiken. Een inbreuk door de Gebruiksrechthouder schaadt op onherroepelijke wijze SENSOTEC en verleent SENSOTEC het recht op het nemen van de nodige maatregelen tot stopzetting van de inbreuk of elke andere redelijke actie om de schade te herstellen, dit in aanvulling op andere door de wet toegestane acties.
j. Nietigheid van het geheel versus nietigheid van een deel
Indien een deel van deze overeenkomst nietig wordt verklaard door de rechtbanken of eender welke andere bevoegde instelling of persoon, houdt dit niet de nietigheid in van de gehele overeenkomst: de overige bepalingen zullen uitvoerbaar blijven, in zoverre dit redelijkerwijze mogelijk is.
k. Geen verklaring van afstand
Het verzuim van een der partijen om gebruik te maken van om het even welk recht vastgelegd in deze overeenkomst, of het verzuim om actie te nemen tegen de andere partij in geval van een inbreuk kan niet beschouwd worden als een verklaring van afstand van rechten of toekomstige acties verhinderen in geval van een volgende inbreuk.
l. Bevoegde rechtbank
Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst die niet in der minne kan geregeld, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Brugge.
De Gebruiksrechthouder verklaart zich expliciet akkoord met deze jurisdictie. Zonder afbreuk te willen doen aan de keuze van het toepasselijk recht, wordt deze Gebruiksrechtovereenkomst beheerst door en behandeld volgens het Belgisch recht.
m. Gehele en enige overeenkomst
Alle meldingen aangaande deze overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en zijn van kracht bij ontvangst. Dit document bevat de gehele overeenkomst tussen de partijen aangaande de gerelateerde zaken en vervangt alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen of andere communicatie tussen de partijen. Deze Gebruiksrechtovereenkomst kan niet gewijzigd of aangevuld worden zonder een schriftelijk document ondertekend door beide partijen.

n. Technologie en data van derden
Web2Speech maakt gebruik van bepaalde technologieën, data en grafische werken eigendom van derden of van door SENSOTEC aangepaste technologieën, data en grafische werken met toestemming van de betreffende derden. Eigenaars van de betreffende technologieën en data zijn Spectrum BV, Nuance Communications International, Sclera vzw, LeadTools en Emmy Allemeersch.
Eigendom en aanspraak of deze technologieën, data en grafische werken van derden blijven te allen tijde bij deze derden. De Gebruiksrechthouder zal deze technologieën van derde partijen niet reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht. De Gebruiksrechthouder zal deze data en grafische werken niet reproduceren, distribueren, het bezit ervan over dragen of anderszins een kopie beschikbaar maken aan derden en geen wijzigingen, aanpassingen, verbeteringen, veranderingen of afgeleide Producten van deze data maken. Schending van de bepalingen in deze paragraaf vormt aanleiding voor de onmiddellijke beëindiging van de onderhavige overeenkomst.
Alle voorzieningen en beperkingen van deze overeenkomst zijn ook van toepassing op deze technologieën, data en grafische werken van derden, en, door het aanvaarden van deze Gebruiksrechtovereenkomst stemt de Gebruiksrechthouder er ook in toe om deze technologieën, data en grafische werken van derden enkel te gebruiken als een onderdeel van Web2Speech, dat enkel zal gebruikt worden zoals expliciet toegestaan in deze overeenkomst.

o. Diensten en Materiaal van Derden
Web2Speech kan het mogelijk maken om toegang te verkrijgen tot diensten en de website van SENSOTEC en/of derde partijen (gezamenlijk en individueel verder genoemd de “Diensten”). Om gebruik te maken van de Diensten kan het nodig zijn om verbonden te zijn met het internet en/of bijkomende voorwaarden te aanvaarden.
De Gebruiksrechthouder begrijpt en aanvaardt dat hij door het gebruik van de Diensten, met informatie geconfronteerd kan worden die kan worden beschouwd als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend, en dat de resultaten van een zoekopdracht of het invoeren van een bepaalde URL automatisch en/of onopzettelijk links of verwijzingen genereren naar aanstootgevend materiaal. Niettemin gaat hij ermee akkoord om van de Diensten gebruik te maken op zijn eigen risico en dat SENSOTEC niet aansprakelijk zal zijn tegenover hem voor inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan worden bevonden.
Bepaalde diensten kunnen inhoud, gegevens, informatie, applicaties of materialen van derden of links naar bepaalde websites van derden weergeven of er toegang tot verlenen. Door het gebruik van de Diensten, erkent en gaat de Gebruiksrechthouder ermee akkoord dat SENSOTEC niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud, de juistheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, de naleving van het auteursrecht, de wettigheid, betamelijkheid, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijke materialen van derden of websites. SENSOTEC geeft op generlei wijze garanties of ondersteuning en zal geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen jegens de Gebruiksrechthouder of een andere persoon voor U of enige andere persoon voor Diensten van derden. SENSOTEC noch haar content providers, garanderen de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van informatie of locatiegegevens weergegeven door de Diensten.
De Gebruiksrechthouder begrijpt en aanvaardt dat de Diensten bedrijfseigen inhoud, informatie en materiaal bevatten welke wordt beschermd door toepasselijke intellectuele eigendoms- en andere wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, en dat hij dergelijke merkgebonden inhoud, informatie of materialen niet zal gebruiken, behalve voor het toegestane gebruik van de Diensten. Geen enkel deel van de Diensten mag worden gereproduceerd in enige vorm of op enige wijze. De Gebruiksrechthouder stemt ermee in de Diensten niet te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren of afgeleide werken ervan te creëren en hij zal de Diensten op generlei wijze op ongeoorloofde wijze exploiteren. De Gebruiksrechthouder stemt er verder mee in om de Diensten niet te gebruiken om te treiteren, te mishandelen, te stalken, te bedreigen, te belasteren of om inbreuk te maken op de rechten van een derde partij. SENSOTEC kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor zulk gedrag.
Voor zover de Gebruiksrechthouder ervoor kiest om Diensten te gebruiken, doet hij dit op eigen initiatief en is hij zelf verantwoordelijk om de toepasselijke wetgeving na te leven.
SENSOTEC, en haar licentiegevers behouden zich het recht voor op elk gewenst moment de Diensten te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of de toegang tot de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving te verhinderen. In geen geval zal SENSOTEC aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de verwijdering van of het verhinderen van de toegang tot dergelijke Diensten. SENSOTEC kan ook beperkingen opleggen aan het gebruik van of de toegang tot bepaalde Diensten, in elk geval, en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.
p. Toestemming om informatie te gebruiken – Privacy
De Gebruiksrechthouder gaat ermee akkoord dat Sensotec gegevens en gerelateerde informatie, waaronder maar niet beperkt tot technische informatie over uw toestel, besturingssysteem en andere geïnstalleerde software, randapparatuur, mag verzamelen en gebruiken. Dit met het oog op het vergemakkelijken van updates en upgrades, en het aan de Gebruiksrechthouder aanbieden van productondersteuning en andere diensten met betrekking tot Web2Speech. Sensotec mag deze informatie gebruiken om haar producten te verbeteren of de Gebruiksrechthouder diensten en technologieën te bieden.
De Gebruiksrechthouder verklaart zich eveneens akkoord met het Privacy Reglement (zie verder).
@Copyright 2019 Sensotec nv. Alle rechten voorbehouden. Sensotec en Web2Speech Smart Text Tools zijn handelsmerken van SENSOTEC. Alle andere merknamen, bedrijfsnamen en productnamen hierin vernoemd zijn handelsmerken van de respectievelijke derden.

Privacy Reglement (24/05/2018)

Lees het privacy reglement hier na: Privacybeleid

Sensotec NV helpdesk
Vlamingveld 8
8490 Jabbeke, België
E-mail: support@sensotec.be
Website: www.sensotec.be

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit