Boekies

 • Web-based leesbevorderingsplatform voor 4-14 jaar
 • Dé online schoolbib bij uitstek, 100% corona-proof
 • 2000 lees- en informatieve boeken.
 • Zorgt voor meer leesmotivatie & leesplezier
 • Met thema-en deelbare leeslijsten + leerling leesdossier
 • Gratis voor scholen via i-Learn
 • Exclusieve toegang tot Boekies Plein voor niet i-Learn gebruikers
 • Voor Chromebook, laptop of pc, ipad of tablet

Vanaf: 81,33 / jaar incl. BTW

Clear

Maak nu kennis met Boekies 

Vind hier de eerstvolgende data voor een korte online kennismaking met Boekies!

Wist je dat Boekies gratis beschikbaar is via het i-Learn project?

Digitaal adaptief leesbevorderingsplatform

Verschillende studies toonden aan dat leesmotivatie een goede voorspeller is van leesgedrag- en prestaties. Het web-based leesplatform Boekies stimuleert het vrij lezen met als doel het leesplezier te behouden en te verhogen.

Boekies is specifiek ontwikkeld om de leesmotivatie bij alle basisschoolleerlingen te verbeteren door:

 • hen een uitdagend en uitgebreid leesaanbod te bieden
 • aan te sluiten bij hun leeftijd, leesniveau, persoonlijke interesses en specifieke onderwijsbehoefte (vb. dyslexie, anderstalig, hoogbegaafd, enz.)

Zoveel meer dan een digitale klasbib

Boekies is meer dan zomaar een digitale bib, want het biedt naast een ruim aanbod aan digitale boeken (lees-en prentenboeken, informatieve & anderstalige boeken, strips, plusboeken, enz…) nog heel wat extra’s:

 • selectiemogelijkheid op basis van leeftijd en AVI-niveau, aanpasbare interesses
 • met unieke leesondersteuning: verschillende lettertypes, woorduitleg, voorleesfunctie met Vlaamse stem en leesliniaal
 • het leesdossier biedt meteen een compleet overzicht
 • pas het leesprofiel van de leerling aan
  • interesses per kind aan- of uitzetten
  • selecteer de AVI-range
  • selecteer de leeftijdscategorie 
  • boeken die buiten dit profiel vallen zijn dan niet langer zichtbaar voor de leerling
 • werk met eigen leeslijsten of met één van de 25 themalijsten (bijv. de middeleeuwen, winter, chocola enz.)
 • neem ook de papieren boeken op in het leesdossier

Zo is Boekies het ideale klasplatform waar je alle leesactiviteiten van je leerlingen bundelt. Geschikt voor alle leerlingen, maar zeker ook voor leerlingen met een concentratie- of leesprobleem (zoals dyslexie), anderstaligen of kinderen die meer uitdaging nodig hebben.

Meer leesplezier en beter leesbegrip


Om een boek vlot te kunnen lezen moet 80% van de moeilijke woorden gekend zijn. In de informatieve boeken worden moeilijke woorden uitgelegd. Een klassikale boekbespreking wordt met Boekies een plezier.

2000 boeken, met Vlaamse stem “Ellen”

Van de ongeveer 2000 beschikbare boeken zijn er een 500-tal informatief.  In het dashboard scherm kan de leerling het leesdossier opvragen, kiezen om verder te lezen of een nieuw boek kiezen. De leesplank toont de gekozen boeken.

 

Uniek aanbod scholen

Scholen die resoluut kiezen voor een sterk leesbeleid via een 3-jaar Boekies abonnement ondersteunen we graag met een korting van 20%. Onze consulenten begeleiden jouw school bij de ingebruikname. Zo krijgt elke leerling van jouw school toegang tot Boekies op school en thuis! Contacteer onze consulenten voor meer uitleg.

*De abonnementsprijs wordt bepaald door de grootte van de school, uitgedrukt in het totaal aantal ingeschreven leerlingen (cfr. data Onderwijs Vlaanderen)

 

Aan de slag met Boekies

In deze gebruikerstrainingen reiken we je een aantal inzichten, concrete tips en stappen aan om tot een goed leesbeleidsplan te komen zodat leesbevordering structureel geïntegreerd wordt in jouw school.

STUDIES

PISA

PISA (Programme for International Student Assesment) is een driejaarlijkse internationale studie die de leesvaardigheid en de wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid test van 15-jarigen in geïndustrialiseerde landen. In 2018 namen ongeveer 600.000 leerlingen deel uit 79 landen/regio’s. In Vlaanderen werden 4.822 leerlingen uit 172 scholen bevraagd. In 2018 was leesvaardigheid het hoofddomein van de test, net als in 2009.

Leesvaardigheid wordt omschreven als “het begrijpen, gebruiken en evalueren van teksten, het reflecteren over teksten en het zich ermee inlaten om een doel te bereiken, om kennis en mogelijkheden te ontwikkelen en om deel te nemen aan de maatschappij.”

De belangrijkste conclusies van het PISA2018 rapport – bron: UGent, het volledige rapport lees je hier:

 • Vlaanderen bekleedt tussen de 11de en 22ste plaats in de rangschikking volgens gemiddelde prestatie voor leesvaardigheid. Binnen de EU bekleedt Vlaanderen tussen de 5de en 10de plaats.
 • Het percentage Vlaamse leerlingen dat voor lezen het referentieniveau (niveau 2) niet haalt, is in 2018 significant hoger dan wanneer lezen voor de laatste keer als hoofddomein getest werd (2009).
 • Vlaanderen behoort tot de groep landen met een hoge gemiddelde leesprestatie, maar met een groter dan gemiddeld verschil tussen de sterkste en zwakste leerlingen.
 • De gemiddelde leesprestatie en de gemiddelde Vlaamse leesscore van Vlaamse 15-jarigen daalt significant t.o.v. 2009.
 • Terwijl de 10% sterkst presterende Vlaamse leerlingen voor leesvaardigheid op hetzelfde niveau blijven presteren als 2000, daalt de gemiddelde score van de zwakst presterende Vlaamse 15-jarigen (percentiel 10) significant.
 • Van zodra leerlingen thuis een andere taal spreken dan Nederlands heeft dit een invloed op hun gemiddelde score voor leesvaardigheid.
 • Vlaamse 15-jarigen laten zich heel negatief uit over leesplezier: 60% zegt enkel te lezen om informatie te krijgen en als het moet, 50% vindt lezen tijdverlies en slechts 17% geeft aan dat lezen één van hun favoriete hobby’s is. Jongens laten zich nog negatiever uit dan meisjes. De Vlaamse score op de PISA-index voor plezier in lezen is het laagst van alle deelnemende landen.

PIRLS

PIRLS is een 5-jaarlijkse studie die de leerlingprestaties voor begrijpend lezen internationaal in kaart brengt. Leerlingen worden na vier jaar formele scholing getoetst, dus in het 4de leerjaar lager onderwijs.

Een aantal opvallende punten uit het PIRLS onderzoek 2016, bron KUL – het volledige rapport lees je hier:

 • Vlaanderen telt, samen met Wallonië (en Frankrijk) in vergelijking met andere West-Europese landen het kleinste percentage ouders met een heel positieve houding tegenover lezen. Bovendien heeft Vlaanderen het grootste percentage ouders in West-Europa met een eerder negatieve houding tegenover lezen.
 • Vlaamse leerlingen van ouders met een heel positieve houding scoren significant hoger dan het algemeen Vlaams gemiddelde.
 • Vlaamse leerlingen met ouders met een eerder negatieve houding scoren significant lager dan het algemeen Vlaams gemiddelde.
 • Zelfs de groep significant beter scorende Vlaamse leerlingen met ouders met een heel positieve houding tegenover lezen doen ze het in vergelijking met de andere West-Europese landen nog steeds slecht.
 • Minstens 70% van de leerlingen zit in een school waar het onderwijs minstens in enige mate gehinderd wordt door een tekort aan middelen en materialen (waaronder software, applicaties voor leesonderwijs en computers).
 • Een tekort aan hulpmiddelen hangt samen met de prestaties voor begrijpend lezen: zo scoren Vlaamse leerlingen in scholen met weinig hinder door tekort aan middelen en materialen, significant hoger dan het Vlaamse gemiddelde.

Leesmotivatie voorspelt leesgedrag en leerprestaties

Nederlandse studie “Effecten van leesmotivatie-interventies”, door de Erasmus universiteit Rotterdam (Prof. Dr. R. van Steensel, L. van der Sande, W. Bramer & Prof. Dr. Lidia Arends, 2015). Het afgeleid artikel “Aandacht voor leesmotivatie loont” in Didactief maart 2017 lees je hier. De volledige studie lees je hier.

Een aantal conclusies:

 • de leesmotivatie van leerlingen kan effectief wel gestimuleerd worden met behulp van (onderwijs)interventies
 • leesmotivatieinterventies sorteren positieve effecten op de leesmotivatie en leesvaardigheid van leerlingen
 • leesmotivatie draagt bij aan de leesontwikkeling van leerlingen
 • interesse, autonomie, sociale motivatie, bevordering van (ervaren) competentie en het stellen van doelen leiden gemiddeld tot grotere effecten
 • voor de setting van begrijpend lezen is er een duidelijk moderatoreffect (met name de begeleiding door leraren)
 • de effecten op leesmotivatie waren significant groter voor zwakke dan voor gemiddelde lezers
 •  leesproblemen zijn van invloed op het schoolsucces

Andere studies

Op naar een sterk leesbeleid

Boekies als onderdeel van een structureel leesbeleid

Op deze pagina bundelen we  info voor jou als leerkracht om inspiratie op te doen, concreet aan de slag te gaan binnen jouw klas, maar ook om overkoepelend samen met het hele schoolteam een sterk leesbeleid te kunnen uitzetten.

We willen graag elke leerling gebeten zien door de leesmicrobe. Van de sterke leerling die extra uitdaging nodig heeft, tot de leeszwakke leerling omwille van een motivatiegebrek of leerprobleem. Dankzij onze unieke leesbevorderende digitale tool “Boekies” ligt dat binnen handbereik.

Een rijke leesomgeving creëren

In deze omgeving hebben alle leerlingen de kans om teksten en boeken te kiezen die aansluiten bij hun interesses en leesniveau. Zo start je best met het maken van een inventarisatie van de collectie boeken die nu aanwezig is op school. Je kan hiervoor het document “Subsidies-Leesmaterialen-Inventaris” gebruiken (*).  Daarna wordt meteen duidelijk waar het boekenaanbod moet aangevuld worden. Stel je tijdens de inventarisatie de volgende vragen:

 • Over hoeveel boeken gaat het?
  • Richtlijn: Een basisschool met 250-300 leerlingen zou minimaal 500 boeken in bezit moeten hebben.
 • Zijn de boeken nog intact en actueel?
 • Zijn er ongeveer evenveel boeken per leeftijdscategorie?
 • Zijn de boeken verdeeld over verschillende genres en leesniveaus?
 • Zijn er boeken aanwezig waarmee leerlingen zich kunnen identificeren? Bijv. over dyslexie, scheiding, rouwverwerking.

Leesbevordering in de klas

Hoe komt het dat veel van onze leerlingen weinig tot geen leesplezier ervaren? En nog belangrijker: hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen weer zin krijgen om te gaan lezen? Je hebt ongetwijfeld zowel intrinsiek gemotiveerde lezers als gedemotiveerde lezers in jouw klas. Terwijl de eersten tijdens het dagelijkse vrije leesmoment wegdromen in hun boek, is ditzelfde leesmoment voor de laatste groep reden om te wriemelen op hun stoel, naar buiten te staren of stiekem tekeningetjes te maken.

Leesplezier is dé motor achter leesprestaties en leesgedrag (Baker & Wigfield, 2016). Leerlingen die veel lezen hebben onder andere een beter tekstbegrip, meer kennis over de grammatica en verbeteren in het schrijven van verhalen. Maar dat is niet het enige wat leesplezier te weeg kan brengen. Wanneer leesbevordering is geïntegreerd in het onderwijscurriculum van de school heeft dit invloed op de gehele verdere ontwikkeling van de leerling (Clements, 2017).

Verschillende werkvormen en leesbevorderingsactiviteiten

Werkvormen

Het inzetten van verschillende werkvormen tijdens de leestijd kan ervoor zorgen dat de motivatie van de leerling wordt behouden of verhoogd. Denk hierbij aan samenlezen, toneellezen of op een gekke plek lezen.

Een werkvorm kan stimulerend of demotiverend zijn voor de leerling. Samenlezen met een klasgenootje kan bij een onzekere lezer het zelfvertrouwen laten dalen. De leerling vergelijkt zichzelf met het klasgenootje dat goed kan lezen. Dit kan een keten van reacties in gang zetten, van twijfels, onzekerheid tot faalangst en een blokkade voor lezen. Deze negatieve leesspiraal kan voorkomen worden door het aanbieden van afwisselende werkvormen waarbij rekening wordt gehouden met de leerling die gedemotiveerd zou kunnen raken.

Leesbevorderingsactiviteiten

Leesbevordering is het systematisch en structureel aanbieden van activiteiten met als doel de bereidheid tot lezen en ook de waardering voor het boek en het plezier in lezen te ontwikkelen. Denk hierbij aan het ontdekken van de eigen leesvoorkeuren, het promoten van boeken en passende boeken kunnen selecteren.

Ouders stimuleren

Naast het besteden van aandacht aan leesbevordering op school is het van belang dat ook ouders gestimuleerd worden om thuis aan de slag te gaan met lezen. De kans dat een kind dan een boekenliefhebber wordt is vijf keer zo groot als bij ouders die het lezen niet bevorderen (Huysmans, 2013). Voor ouders moeten activiteiten behapbaar zijn. Dat wil zeggen ouder en kind worden er blij van om het samen uit te voeren.

Interessante documenten

 

Bronvermelding

 • Het document “Subsidies-Leesmaterialen-Inventaris” wordt door de VGC ter beschikking gesteld voor de subsidieaanvraag.
 • Clements, J. (2017). Building an outstanding reading school: six strategies to make reading for pleasure work in your school. Oxford: Oxford School Improvement.
 • Huysmans, F. (2013). Van woordjes naar wereldliteratuur: de leeswereld van kinderen van 7 – 15 jaar. Den Haag: Stichting Lezen.
 • De Meyer, Janssens en Warlop (2018): Samenvatting rapport: Leesvaardigheid van 15-jarigen in Vlaanderen: Overzicht van de eerste resultaten van PISA 2018. UGent: Vakgroep Onderwijskunde

Subsidies-Initiatieven

Subsidies en initiatieven

De PIRLS- en PISA-onderzoeken gaven krachtige signalen met betrekking tot de dalende leesmotivatie bij Vlaamse 10- en 15-jarigen. Er wordt volop ingezet vanuit de overheid, partners en scholen om een kentering teweeg te brengen. Hieronder vind je een aantal opstartende en lopende initiatieven die kaderen in deze opzet.

Subsidiereglement projecten flankerend onderwijs BaO-SO
Sinds 1 juni 2020 heeft de provincie West-Vlaanderen twee nieuwe reglementen die het vorige reglement flankerend onderwijsbeleid vervangen, nl. één voor het basis- en secundair onderwijs, en één voor het volwassenenonderwijs. Hiermee wil de Provincie innovatieve projecten in het kader van het onderwijsflankerend beleid in de provincie stimuleren en ondersteunen. Maximum 25.000 euro per aanvraag. Voor netoverschrijdende projecten kan het maximumbedrag met 10% verhoogd worden (tot max. 27.500 euro).

Opgelet: Er zijn 2 mogelijke indiendata. 
• Uiterlijk 15 april, 23u59 (project kan ten vroegste starten op 1/7)
• Uiterljik 15 oktober, 23u59 (project kan ten vroegste starten op 1/1)

Lees er alle informatie (o.a. reglement, format, enz.) hier op na.

Netwerk lezen op school

Een netoverschrijdend netwerk voor leerkrachten basisonderwijs uit Vlaanderen en Brussel die willen inzetten op leesplezier en werken met boeken in en buiten de klas. Dit netwerk van experten heeft als rode draad “Lezen op school”. Leerkrachten zijn immers de belangrijkste schakel in het leesbeleid op school. Dit netwerk wordt uitgebouwd door CANON Cultuurcel en Iedereen Leest. Om samen werk te maken van een inspirerende leesomgeving op school worden (online) Netwerkdagen georganiseerd met interessante sprekers en (jeugd)auteurs, uitwisseling van leerkrachtervaringen en -praktijken of bezoeken aan inspirerende plaatsen. De eerstvolgende netwerkdag gaat door op woensdag 2 juni. Inschrijven kun je hier.

Literatuur Vlaanderen – subsidie voor leesbevordering

Literatuur Vlaanderen wil Vlaanderen met de leesmicrobe besmetten en ondersteunt actief d.m.v. subsidie leesprojecten of -initiatieven die:

 • duurzaam inzetten op diversiteit en inclusie
 • weliswaar als experiment (mogelijk eerst plaatselijk) starten, maar hun bredere impact door een vernieuwende en kwalitatieve aanpak duidelijk aantonen
 • bedoeld zijn als activiteit rond leesbevordering (en dus niet voor de aanschaf van materiaal of inrichting van een leesruimte)

Je kunt 3 keer per jaar een subsidieaanvraag indienen: op 1 januari, 1 mei en 1 september 2021.
Je kunt inhoudelijke ondersteuning krijgen voor je subsidieaanvraag, na je subsidietoekenning of na je projectafronding van Iedereen Leest.

 

Actueel lopende gesubsidieerde projecten, ter inspiratie:

Vlaamse Regering – 6 projecten voor prioritaire nascholing leesbevordering

Deze 6 projecten voor Vlaams basisscholen lopen van september 2020 tot juni 2022.  De deelnemende basisscholen krijgen begeleiding op maat. Binnen deze projecten wordt gewerkt rond  de 5 didactische sleutels voor begrijpend lezen: functionaliteit, interactie, strategie-instructie, leesmotivatie en transfer. De didactische principes toepassen binnen de klas, intensief samenwerken en netwerken, inzetten op een visie en een plan om lezen te versterken en het leesbeleid duurzaam te verankeren binnen de school is wat deze projecten met elkaar gemeen hebben.

 1. Iedereen Leest – professionaliseringstraject PRO LEZEN
 2. Geef me de vijf! Schoolteams aan de slag met begrijpend lezen, van de Artevelde Hogeschool
 3. Leerkracht Leeskracht, van AVSG vzw
 4. Effectief begrijpend lezen in de praktijk, van het hele team / CTO
 5. Begrijpend lezen: escape room, van GO!
 6. Lang zullen ze lezen, van UCLL

Lezen op School

Ook dit project van de Vlaamse overheid startte in september 2020 en loopt nog tot augustus 2022 en heeft tot doel duurzame samenwerkingsverbanden te smeden voor leesbevordering op school. De deelnemers zijn organisaties met bewezen ervaring op het vlak van leesbeleid binnen het onderwijs en het culturele veld. Zij creëren samenwerkingsverbanden met en tussen actoren die een rol vervullen in effectief leesbeleid op school, waarbij de openbare bibliotheken een voorkeurpartner zijn. Bedoeling is  samen tot een effectief leesbevorderingsbeleid in het onderwijs te kunnen komen. Richtinggevend zijn de aanbevelingen van de Taalraad en de 5 sleutels van de VLOR.

 

FAQ

Hieronder vind je veelgestelde vragen over:

De abonnementsvormen & de mogelijkheden:

 • Kan het programma ook ingezet worden in de logopedische praktijk? Wanneer je als therapeut een abonnement neemt, moet de leerling dan ook nog zelf een abonnement nemen? Als therapeut of logopedische praktijk kan je een therapeutenlicentie aanschaffen. Met dit abonnement kan je tot 99 accounts aanmaken voor de kinderen die je begeleidt. De leerling moet in dat geval niet zelf nog een abonnement nemen.
 • Welke abonnementsvormen zijn er mogelijk? Boekies is beschikbaar als jaarabonnement voor scholen, voor particulieren en voor logopedische praktijken. De prijzen vind je op onze de hoofdpagina.
 • Kan ik 1 individuele account gebruiken voor meerdere kinderen van hetzelfde gezin? Het is aan te raden om voor elk kind een afzonderlijke account te voorzien, zo hebben ze elk hun eigen boekenplankje en kan je voor elk kind afzonderlijk de leesstatistieken bijhouden. Particulieren hebben daarom de keuze uit een familielicentie met 1 of 2 accounts.
 • Kunnen kinderen via een schoolabonnement ook thuis lezen ? Dat kan inderdaad. Wanneer de school een abonnement heeft, kan het kind met z’n schoollogin ook thuis lezen. Je hoeft als ouder dus niet zelf ook nog een abonnement te nemen.
 • Hoeveel kinderen/leerlingen kunnen met 1 abonnement toegang krijgen tot Boekies? Dit is volledig afhankelijk van het soort abonnement. Particulieren hebben de keuze uit een familieabonnement met 1 of met 2 accounts. Voor scholen zijn er schoolbrede abonnementen, volgens de grootte van de school: voor scholen tot 200, tot 300, tot 500 of +500 leerlingen. Met het therapeutenabonnement kan je tot 99 accounts maken.
 • Hoe ga ik te werk als ondersteuner? Kan ik zelf een abonnement nemen of moet de school dit doen? Het is aan te raden dat de school een abonnement neemt. In afspraak met de school kan je dan als ondersteuner een begeleidersaccount uit het schoolabonnement gebruiken, zodat je de leerling(en) ook kunt opvolgen.

De functionaliteiten:

 • Kan Boekies gebruikt worden op een tablet of een Chromebook? Ja, Boekies is een webapplicatie die op elk toestel met internetverbinding gebruikt kan worden: Windows PC, MAC, tablet, Chromebook…
 • Is het mogelijk boeken te kiezen volgens interesse én AVI niveau? Momenteel is dat niet mogelijk. Je kiest ofwel volgens thema (interesse), ofwel volgens AVI niveau. Daarna kan je verder filteren per leeftijd.
 • Zijn er ook (beeld)woordenboeken voorzien in Boekies? Er zijn geen (beeld)woordenboeken beschikbaar in Boekies. Sommige boeken bevatten wel een lijst met moeilijke woorden en bijhorende uitleg.
 • Kan je een bladwijzer plaatsen in een boek? Je kan zelf geen bladwijzer plaatsen, maar het programma onthoudt waar je gebleven was. Wanneer je Boekies opstart en kiest voor ‘verder lezen’, opent je boek automatisch op de pagina waar je gebleven was.
 • Kan de visuele toegankelijkheid worden aangepast? Momenteel zijn er enkel aanpassingen i.f.v. kleurenblindheid voorzien. Andere aanpassingen zijn (nog) niet mogelijk.
 • Worden de leesinstellingen bewaard? Ja. De instellingen worden bewaard. Zo moet je ze niet bij elke sessie opnieuw aanpassen en kan je ook vanop een ander toestel met jouw instellingen verder lezen.
 • Kan je een andere stem of taal kiezen? Momenteel kan je enkel in het Nederlands lezen en is er enkel een vrouwenstem beschikbaar. Zowel talen als stemmen worden in de toekomst uitgebreid.
 • Welke gegevens vindt het kind in het leesdossier? In het leesdossier worden volgende gegevens bijgehouden: aantal gelezen minuten / overzicht gekozen thema’s / overzicht gekozen boeksoorten / overzicht gelezen boeken.
 • Kan je Web2speech gebruiken om de boeken te laten voorlezen? Neen. Het bestandsformaat (soort e-Pub) laat dit niet toe; de tekst in de boeken is niet toegankelijk. Het voorlezen is toegevoegd aan elke bladzijde in de vorm van een MP3.
 • Bij het aanpassen van de voorleessnelheid (trager of sneller) klinkt de stem vervormd. Dit probleem is ondertussen opgelost. Blijf je problemen ondervinden, maak dan de cache leeg van je Google browser (CTRL+F5).
 • Zijn de voorkennisvragen en verwerkingsopdrachten beschikbaar voor alle boeken (i.f.v. begrijpend lezen)? Neen, de voorkennisvragen en verwerkingsopdrachten zijn enkel voorzien voor de categorie informatieve boeken.

Voor wie het bedoeld is:

 • Worden er ook boeken aangeboden voor oudere kinderen met een leesachterstand? Boekies is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 14 jaar. Er is een ruim aanbod aan boeken voor alle leeftijden en leesniveaus (AVI Start tot AVI Plus). Voor- en nabeschouwingen bij de boeken prikkelen de leesinteresse, de leesondersteuningsfuncties zorgen dat ook zwakkere lezers met plezier kunnen lezen.
 • Bevat Boekies ook leesreeksen voor leeszwakke kinderen?  In Boekies zijn een aantal leesreeksen opgenomen die ook voor leeszwakke kinderen geschikt zijn. De boeken van Leesbalans bijvoorbeeld zijn geschikt voor leerlingen met dyslexie of met een kleine woordenschat. De Skoop reeks bevat informatieve boeken, maar zonder moeilijke woorden.
 • Kan Boekies ook gebruikt worden door kinderen die vlot lezen? Boekies is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 14 jaar, met of zonder leesproblemen. Er is een ruim aanbod aan boeken voor alle leeftijden, leesniveaus en interessegebieden. Voor- en nabeschouwingen bij de boeken prikkelen de leesinteresse, de leesondersteuningsfuncties zorgen dat ook zwakkere lezers met plezier kunnen lezen.
 • Kan Boekies ook gebruikt worden in (de 1e graad van) het secundair onderwijs? Het aanbod van Boekies is gericht op het basisonderwijs en de 1e graad van het secundair onderwijs. Het leeftijdsniveau gaat van 4 tot 14 jaar. Het is wel de bedoeling het aanbod op termijn uit te breiden, zeker met meer meertalige/anderstalige boeken.

Het boekenaanbod:

 • Zijn er ook boekjes in andere talen? Het boekenaanbod is voornamelijk Nederlandstalig, maar er zijn ook meertalige boeken beschikbaar. Dit aanbod wordt continu uitgebreid.
 • Bestaat er een overzicht van alle boeken die in Boekies beschikbaar zijn? Neen, een totaaloverzicht is niet beschikbaar. De overzichten zijn altijd gefilterd: per thema, per AVI niveau, per leeftijd…
 • Hoe wordt het boekenaanbod in Boekies bepaald? Voor Boekies wordt momenteel voornamelijk samengewerkt met Nederlandse uitgeverijen. Het is de bedoeling het huidige aanbod in de toekomst nog uit te breiden en ook boeken van Vlaamse uitgeverijen in het aanbod op te nemen.

Varia:

 • Is er een verschil tussen de begeleidersomgeving in een particulier abonnement en deze in een schoolabonnement?  Neen, wanneer je inlogt als begeleider heb je zowel als ouder als als leerkracht dezelfde functionaliteiten: de boekenkast samenstellen en de leesinzichten van de leerlingen bekijken.

Series in Boekies

Boekenseries

Er zijn een aantal boekenseries beschikbaar, denk aan Koen Kampioen, Blitz!, Dolfje Weerwolfje, Disney en boeken van Skoop.

Leesseries

Elk kind maakt in het lezen zijn of haar eigen ontwikkeling door, op zijn of haar eigen tempo. Sommigen hebben extra aandacht nodig om hun leesvaardigheid verder te ontwikkelen. Speciale leesseries helpen lezers om plezier in het lezen te krijgen, dan wel te behouden.

Elke leesseries sluit aan bij de behoeftes van een doelgroep.

 • Leerling met leesproblemen zoals dyslexie
 • Leerling met een kleine woordenschat
 • Meertalige leerling
 • Hoogbegaafde leerling

In Boekies zijn onderstaande leesseries beschikbaar.

 • Boeken Over Jongens
 • Bikkels
 • Boekbende
 • Boemerang
 • Bolleboos
 • Kijk en lees
 • Leesbalans
 • Nik-Nak
 • Samenleesboeken/Samenlezers
 • Spannend!-serie
 • Terugblikken
 • Toneellezen
 • VillA Alfabet
 • Disney Voorleescollectie
 • Zoeklicht

Boeken Over Jongens

Boeken Over Jongens (B.O.J.) is serie speciaal voor jongens. De boeken zijn leuk om te lezen en zitten vol met spanning, actie en humor. De boeken die in de serie zijn opgenomen, zijn goedgekeurd door een echt jongenspanel.
Met deze serie richt Uitgeverij Zwijsen zich op leesmotivatie. Er zijn boeken voor de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar

Bikkels

De leesserie Bikkels is bedoeld voor kinderen bij wie het lezen niet makkelijk gaat. Tijdens het lezen zijn de kinderen ongemerkt aan het oefenen met taal. Ook is er ruime aandacht voor woordenschat. Voorin staat een woordweb met plaatjes. Zo weet de lezer waar het verhaal over gaat en wat de belangrijkste woorden zijn.
Met deze serie richt Uitgeverij Zwijsen zich op zwakke lezers uit groep 3, 4, 5 en 6.

Boekbende

De kinderboekenserie Boekbende bestaat uit net wat dikkere kinderboeken die de leesontwikkeling van kinderen stap voor stap volgen. Voor elke leeftijd zijn er spannende en aantrekkelijke kinderboeken die aansluiten op de leesontwikkeling. Zo kan iedereen een goede lezer worden! Want wil een kind een goede lezer worden dan moet het tijdens en na het aanvankelijk leesonderwijs heel veel lezen én steeds beter gaan lezen.
Met deze serie richt Uitgeverij Zwijsen zich op leesmotivatie. Er zijn boeken voor elke leeftijd.

Boemerang

De leesserie Boemerang bestaat uit boeken die wat leestechniek betreft wat eenvoudiger zijn. Er komen maar weinig moeilijke woorden of figuurlijk taalgebruik in voor. Maar deze boeken zijn zeker niet kinderachtig. Alles is erop gericht om de lezer te motiveren met een boeiend boek. Ideaal dus voor kinderen die niet zo goed kunnen lezen en mede daarom niet zo graag lezen. Met deze serie richt
Uitgeverij Zwijsen zich op zwakke lezers en kinderen met dyslexie. Er zijn boeken voor elke leeftijd.

Bolleboos

De reeks Bolleboos is bedoeld voor kinderen die hun leesvaardigheid heel snel ontwikkelen. Sommige kinderen zijn namelijk heel snel met lezen. Ze hebben het zichzelf als kleuter aangeleerd, of pikken het snel op. Boeken voor hun eigen leeftijd zijn voor deze kinderen leestechnisch te gemakkelijk, maar boeken voor oudere kinderen zijn inhoudelijk vaak nog te moeilijk. De verhalen in Bolleboos zijn langer en het leesniveau is moeilijker dan de meeste boeken voor beginnende lezers. Inhoudelijk sluiten ze echter aan bij de belevingswereld van jonge kinderen.
Met deze serie richt Uitgeverij Zwijsen zich op kinderen die voor lopen met lezen. Er zijn boeken voor elke leeftijd.

Kijk en lees

Bij de stripboeken van Kijk en Lees staan leesplezier en toegankelijkheid voorop. Deze stripboeken zijn bundelingen van korte verhalen. Ze bieden afwisseling en zijn eenvoudig te lezen. Maar het belangrijkste is dat ze vooral grappig zijn en leuk om te lezen.
Met deze serie richt Plan A Uitgevers zich op leesmotivatie. Er zijn boeken voor elke leeftijd.

Leesbalans

De leesserie Leesbalans is ontwikkeld voor kinderen met leesproblemen, dyslexie en/of een te kleine woordenschat. Voor hen gaat het lezen langzamer en moeizamer dan bij andere kinderen. Ze hebben meer oefening en een duidelijkere aanpak nodig en gaan met kleinere stapjes vooruit.
Op de eerste twee bladzijden wordt aandacht besteed aan de lastige woorden zodat kinderen alvast even kunnen oefenen. De boeken hebben veel kleurige plaatjes die het verhaal ondersteunen. De afstand tussen de regels is wat groter dan in andere boeken. Hierdoor wordt het paginabeeld een stuk rustiger, en kunnen kinderen zich makkelijker focussen.
Met deze serie richt Uitgeverij Delubas zich op zwakke lezers en kinderen met dyslexie. Er zijn boeken voor elke leeftijd.

Nik-Nak

Anderstalige kinderen leren vanuit hun eigen taal het Nederlands. En kinderen leren vanuit het Nederlands een vreemde taal. De tweetalige boekjes maken nieuwsgierig en prikkelen de fantasie. Ze zijn goed in te zetten bij het voorlezen aan heterogene, taaldiverse kindergroepen. Met de boekjes kunnen anderstalige ouders samen met hun kinderen lezen en slaan ze een brug van hun moedertaal naar het Nederlands.
Met deze serie richt Uitgeverij Herkes zich op leerlingen met een NT2-achtergrond.
Beschikbaar in het Arabisch, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Pools, Russisch, Spaans, Turks

Samenleesboeken/Samenlezers

In de Samenleesboeken/Samenlezers is de tekst geschreven op twee verschillende AVI-niveaus. De twee niveaus wisselen elkaar om de paar regels af. De beginnende lezer leest het lagere AVI-niveau. Doordat de gevorderde lezer tekstdelen op een hoger AVI-niveau leest, kan het verhaal al snel veel spannender gemaakt worden. Door het afwisselend lezen krijgt de zwakke lezer bovendien steeds even rust als de gevorderde lezer zijn tekst leest. De Samenleesboeken zijn een goede oefening voor zwakke of dyslectische lezers. Met de Samenleesboeken ervaren kinderen al heel vroeg hoe leuk lezen kan zijn.
Met deze serie richten Uitgeverij Delubas en Uitgeverij Zwijsen zich op zwakke lezers en kinderen met dyslexie. Er zijn boeken voor elke leeftijd.

Spannend!-serie

Zwakke lezers in de midden- en bovenbouw grijpen vaak mis bij het zoeken naar een leuk boek. Spannend!-boeken hebben een superspannend verhaal op een lager AVI-niveau. De Spannend!-boeken zijn niet te dik en hebben een beperkte hoeveelheid tekst per pagina. De kleurige illustraties bieden rust tijdens het lezen en helpen het verhaal nog gemakkelijker te begrijpen. Het zijn uiteenlopende verhalen, met leuke onderwerpen voor jongens én meisjes.
Met deze serie richt Uitgeverij Delubas zich op zwakke lezers en kinderen met dyslexie in de midden- en bovenbouw.

Terugblikken

Terugblikken is een leesserie die de Nederlandse geschiedenis springlevend maakt. Naast mooie verhalen en illustraties bevatten de lees- en prentenboeken achterin een aantal unieke informatieve pagina’s over de tijd waarin het verhaal zich afspeelt. Met foto’s en interessante informatie wordt een goed beeld geschetst van de betreffende periode. Het taalgebruik is zeer toegankelijk: het gemiddelde AVI-niveau in de leesboeken is M6. Zo kunnen ook de minder goede lezers van deze boeken genieten.
Met deze serie richt Uitgeverij Delubas zich op kinderen die van geschiedenis houden.

Toneellezen

Toneellezen is een bijzondere vorm van samenlezen. Meerdere lezers nemen de rol van een personage op zich en lezen de teksten voor. De teksten bestaan voornamelijk uit dialogen, zodat de lezers elkaar steeds afwisselen. De lezers voeren samen een toneelstukje op, maar dan zonder podium. Zo bevordert Toneellezen het leesplezier en het lezen met intonatie.
De boeken zijn rijk geïllustreerd en hebben een duidelijke opmaak. Naast het verhaal bevatten ze een instructiepagina en een overzicht van personages. De verhalen zijn spannend, humoristisch en toegankelijk geschreven door ervaren scriptschrijvers.
Met deze serie richt Uitgeverij Zwijsen zich op zwakke lezers en kinderen met dyslexie. Er zijn boeken voor elke leeftijd.

VillA Alfabet

De leesserie VillA Alfabet is ontwikkeld voor kinderen die hun leesvaardigheid heel snel ontwikkelen. Sommige kinderen zijn namelijk heel snel met lezen. Het lezen gaat ze te makkelijk af, hierdoor voldoet het reguliere boeken aanbod boeken niet meer. VillA Alfabet is een serie voor kinderen met een hogere technische leesvaardigheid. De verhalen kenmerken zich door een rijk taalgebruik, complexere inhoud en een ingewikkelder verhaalstructuur. Ze dagen uit om na te denken.
Met deze serie richt Uitgeverij Maretak zich kinderen die op voor lopen met lezen. Er zijn boeken voor elke leeftijd.

Disney Voorleescollectie

De Disney Voorlees Collectie bevat wereldberoemde verhalen. Neem leerlingen mee in een fantastische wereld vol intrigerende helden en fascinerende avonturen en beleef de vertrouwde verhalen samen.

Zoeklicht

Kinderen met dyslexie krijgen weer lol in het lezen met de boeken en materialen van Zoeklicht Dyslexie. De serie bestaat uit leesboeken en informatieve boeken waarmee kinderen met dyslexie ervaren hoe leuk lezen kan zijn. Er zijn meerdere series die inhoudelijk aansluiten bij de belangstelling van de leeftijdsgroep.
Met deze serie richt Uitgeverij Zwijsen zich op zwakke lezers en kinderen met dyslexie. Er zijn boeken voor elke leeftijd.

TIPS

Nieuwe themalijst n.a.v. Kinderboekenweek 2021 in Nederland:
“Beroepen – worden wat je wil”

Bekijk hier de boeken op deze themalijst.

Hoe selecteer ik vlot het juiste boek?

Voor kinderen: “Hoe selecteer ik vlot het juiste boek?”

Hoe maak je een Boekies account aan?

Voor ouders / leerkrachten / therapeuten: “Hoe functioneert Lexipoort? Hoe maak ik een “leerling/kind” account aan?”