fbpx

EULA Sensotec webapp voor K3000 gebruikers

Sensotec webapp voor K3000 gebruikers is een web applicatie die beschikbaar is voor licentiehouders van de weblicentie versie van de Kurzweil 3000 product suite, en maakt dan als dusdanig onderdeel uit van de Kurzweil 3000 product suite. Sensotec webapp voor K3000 gebruikers kan echter ook afzonderlijk als betalende applicatie aangeboden worden, los van de andere onderdelen van de Kurzweil 3000 product suite.

Gebruiksrechtovereenkomst

Dit is een rechtsgeldige overeenkomst, verder Overeenkomst genoemd, tussen enerzijds u, als Gebruiksrechthouder, en anderzijds Sensotec nv, met maatschappelijke zetel gelegen te Vlamingveld 8, 8490 Jabbeke, België en haar aangestelde verdelers, verder SENSOTEC genoemd. Door toegang te hebben tot het softwareproduct Sensotec webapp voor K3000 gebruikers of anderszins te gebruiken, stemt u ermee in aan de bepalingen van deze Overeenkomst gebonden te zijn en bevestigd u deze gebruiksvoorwaarden te hebben ontvangen, gelezen, begrepen en de inhoud ervan aanvaard te hebben. De Gebruiksrechthouder is onderworpen aan deze Gebruiksrechtovereenkomst telkens wanneer hij Sensotec webapp voor K3000 gebruikers gebruikt. Indien u niet instemt met de bepalingen van deze Overeenkomst, mag u zich geen toegang verschaffen tot Sensotec webapp voor K3000 gebruikers noch het gebruiken.

a. Verlening van het gebruiksrecht

De Gebruiksrechthouder mag Sensotec webapp voor K3000 gebruikers, gedurende de looptijd van zijn Kurzweil 3000 suite subscriptie of Sensotec webapp voor K3000 gebruikers subscriptie, op een onbeperkt aantal computers gebruiken, hoewel elke licentie toegewezen dient te worden aan 1 specifieke gebruiker, en het aantal specifieke gebruikers het aantal ‘weblicentie subscriptie versies’ niet mag overschrijden.
Dit niet exclusieve gebruiksrecht geeft geen recht tot sublicentie of toekenning aan derden van het gebruiksrecht (tenzij aan werknemers, leerlingen e.d. werkzaam of ingeschreven bij de licentiehouder) en beperkt zich tot het gebruiken van de software.
De bepalingen van deze Gebruiksrechtovereenkomst beheersen eveneens de updates en upgrades die Sensotec aanbiedt aan de Gebruiksrechthouder om Sensotec webapp voor K3000 gebruikers te vervangen en/of aan te vullen, tenzij dat zulke update of upgrade vergezeld is van een nieuwe gebruiksrechtovereenkomst.

b. De rechten van SENSOTEC

De Gebruiksrechthouder erkent dat Sensotec webapp voor K3000 gebruikers, software en documentatie, bestaat uit producten die eigendom zijn van SENSOTEC, of van derden aangegeven in deze overeenkomst, beschermd door de auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, alsmede door andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. De Gebruiksrechthouder erkent verder dat alle rechten, titels en belangen betreffende Sensotec webapp voor K3000 gebruikers, software en documentatie, eigendom zijn en zullen blijven van SENSOTEC. Deze overeenkomst verleent de Gebruiksrechthouder geen belang in Sensotec webapp voor K3000 gebruikers, maar alleen een beperkt gebruiksrecht, herroepbaar in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst.
Alle rechten en licenties toegekend aan de Gebruiksrechthouder onder deze Overeenkomst worden onmiddellijk beëindigd indien:
– de Gebruiksrechthouder niet in overeenstemming met deze Overeenkomst handelt.
– de Gebruiksrechthouder beschikkende over een subscriptie materiële bepalingen niet respecteert zoals de betaling van de abonnementsprijs
– de Gebruiksrechthouder niet in overeenstemming met deze Overeenkomst handelt.
– Sensotec kennis heeft van feiten die het vertrouwen in de Gebruiksrechthouder ernstig schaden
– Er een risico op fraude of misbruik bestaat

c. Termijn

Deze Gebruiksrechtovereenkomst neemt een aanvang bij het eerste gebruik van Sensotec webapp voor K3000 gebruikers, de software of de documentatie, en loopt tot de beëindiging van de overeenkomst.

d. Softwareoverdracht

De Gebruiksrechthouder mag op elk ogenblik alle rechten van de Gebruiksovereenkomst overdragen, op voorwaarde dat de Gebruiksrechthouder verder geen gebruik meer maakt van Sensotec webapp voor K3000 gebruikers en dat de overnemer akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Gebruiksrechtovereenkomst.

e. Andere beperkingen

Deze Gebruiksrechtovereenkomst is voor de Gebruiksrechthouder het bewijs dat hij gerechtigd is om de rechten uit te oefenen in deze overeenkomst toegekend en moet door hem bijgehouden worden ( of door diegene aan wie het gebruiksrecht is overgedragen cfr. sectie d.).
De Gebruiksrechthouder weet en aanvaardt dat zijn gebruik van Sensotec webapp voor K3000 gebruikers ten allen tijde in overeenstemming moet zijn met deze Overeenkomst, de toepasselijke wetgeving en regelgeving. De Gebruiksrechthouder zal niet toelaten dat een derde partij Sensotec webapp voor K3000 gebruikers gebruikt voor of met het oog op een onwettig oogmerk of activiteit. De Gebruiksrechthouder mag op generlei wijze Sensotec webapp voor K3000 gebruikers, de software en/of de documentatie, verhuren, in lease geven, uitlenen of op een andere wijze commercialiseren. De Gebruiksrechthouder mag Sensotec webapp voor K3000 gebruikers niet reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht.
De Gebruiksrechthouder mag Sensotec webapp voor K3000 gebruikers, of de software en/of de documentatie, niet exporteren, noch overdragen aan derden die het exporteren in strijd met het toepasselijke recht. Het gebruik van Sensotec webapp voor K3000 gebruikers door de Gebruiksrechthouder om elektronische versies of gedrukte versies van een document te maken mag geen inbreuk plegen op de auteursrechten en eigendomsrechten die gelden op de oorspronkelijke documenten. Indien u enig materiaal of document zou uploaden naar een computersysteem dat gehost wordt door SENSOTEC verklaart u hierbij ook dat u over de nodige eigendoms- of licentierechten beschikt om zulks te doen. U gaat ermee akkoord om SENSOTEC te vrijwaren voor enige claim die hieromtrent toch zou ingesteld worden.
Het is de Gebruiksrechthouder tevens niet toegelaten om:
– Vermeldingen inzake eigendomsrechten die op of in Sensotec webapp voor K3000 gebruikers zijn aangebracht te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen
– Op enige andere wijze inbreuk te maken op de eigendomsrechten van Sensotec webapp voor K3000 gebruikers of enig onderdeel ervan
– Sensotec webapp voor K3000 gebruikers gebruiken op een wijze die kan leiden tot het aanzetten tot, of tot het mogelijk maken of het uitvoeren van enige onwettige of strafrechtelijke activiteit, of die schade of fysiek letsel aan een persoon kan veroorzaken.

f. Status auteursrecht

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiksrechthouder om de status aangaande het auteursrecht van materialen en documenten te bepalen, evenals de bepaling van enige uitzondering op zulks auteursrecht.

g. Beperkte garantie

SENSOTEC garandeert dat Sensotec webapp voor K3000 gebruikers in hoofdzaak functioneert overeenkomstig de specificaties en vrij zal zijn van fundamentele gebreken, wanneer gebruikt op een normale en voorziene manier, gedurende een periode van negentig (90) dagen na de datum van ontvangst van Sensotec webapp voor K3000 gebruikers door de Gebruiksrechthouder. SENSOTEC stemt er in toe, naar eigen believen, alle defecte componenten van Sensotec webapp voor K3000 gebruikers, te herstellen of te vervangen, zonder verdere kosten voor de Gebruiksrechthouder, op voorwaarde dat de Gebruiksrechthouder binnen de garantieperiode zijn leverancier schriftelijk op de hoogte brengt van het defect. SENSOTEC of de leverancier van de SENSOTEC producten heeft niet de verplichting om herstellingen of vervangingen door te voeren voor defecten die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan rampen, software virussen, fout of onachtzaamheid van de gebruiker, of door oneigenlijk of ongeoorloofd gebruik van Sensotec webapp voor K3000 gebruikers (met inbegrip van elk gebruik door derden, of werknemers van de Gebruiksrechthouder, of consulenten die geen geautoriseerd gebruiker zijn), of door oorzaken extern aan Sensotec webapp voor K3000 gebruikers.
Deze clausule geeft de enige aansprakelijkheid van SENSOTEC, en uw enige verhaalsmogelijkheid voor schending van de beperkte garantie die in deze clausule is opgenomen, weer.

h. Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk recht, wijst SENSOTEC alle aansprakelijkheid van de hand voor bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk verlies) als gevolg van het gebruik of de verhindering tot gebruik van Sensotec webapp voor K3000 gebruikers, of als gevolg van het verstrekken of niet verstrekken van productondersteuning, zelfs als SENSOTEC op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van die schade. De gehele aansprakelijkheid van SENSOTEC of zijn leverancier op grond van enige bepaling van deze overeenkomst zal steeds beperkt worden tot het werkelijke bedrag door de Gebruiksrechthouder betaald voor Sensotec webapp voor K3000 gebruikers.
Tenzij expliciet aangegeven in deze overeenkomst geeft SENSOTEC geen garanties, en ontvangt de Gebruiksrechthouder geen garanties, expliciet of impliciet, van rechtswege of anders, met betrekking tot de software of tot enig andere materiaal aangeleverd aan de Gebruiksrechthouder. SENSOTEC wijst alle impliciete garanties af, waaronder, maar niet beperkt tot, deze betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Geen enkele representatie, waaronder, maar niet beperkt tot, verklaring betreffende capaciteit, geschiktheid voor gebruik of prestaties van de software, gemaakt door SENSOTEC, zijn werknemers, vertegenwoordigers of wederverkopers die niet is opgenomen in deze overeenkomst kan beschouwd worden als een door SENSOTEC verstrekte garantie.

i. Verhaling van rechten

Indien de Gebruiksrechthouder op deze overeenkomst een inbreuk pleegt, kan SENSOTEC deze Gebruiksrechtovereenkomst onmiddellijk beëindigen en is de Gebruiksrechthouder gehouden Sensotec webapp voor K3000 gebruikers niet meer te gebruiken. Indien de Gebruiksrechthouder deze overeenkomst verbreekt, is hij gehouden Sensotec webapp voor K3000 gebruikers onmiddellijk niet meer te gebruiken. Een inbreuk door de Gebruiksrechthouder schaadt op onherroepelijke wijze SENSOTEC en verleent SENSOTEC het recht op het nemen van de nodige maatregelen tot stopzetting van de inbreuk of elke andere redelijke actie om de schade te herstellen, dit in aanvulling op andere door de wet toegestane acties.

j. Nietigheid van het geheel versus nietigheid van een deel

In geval enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar zou zijn, zullen alle partijen bevrijd zijn van hun rechten en verplichtingen onder dergelijke bepaling in de mate dat dergelijke bepaling ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is en onder voorwaarde dat dergelijke bepaling zal worden gewijzigd voor zover noodzakelijk om de bepaling geldig, wettig en afdwingbaar te maken, mits behoud van de intentie van de partijen. Alle andere bepalingen van deze Overeenkomst zullen als geldig en afdwingbaar worden beschouwd tenzij anders overeengekomen.

k. Geen verklaring van afstand

Het verzuim van een der partijen om gebruik te maken van om het even welk recht vastgelegd in deze overeenkomst, of het verzuim om actie te nemen tegen de andere partij in geval van een inbreuk kan niet beschouwd worden als een verklaring van afstand van rechten of toekomstige acties verhinderen in geval van een volgende inbreuk.

l. Bevoegde rechtbank

Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst die niet in der minne kan geregeld, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Brugge.
De Gebruiksrechthouder verklaart zich expliciet akkoord met deze jurisdictie. Zonder afbreuk te willen doen aan de keuze van het toepasselijk recht, wordt deze Gebruiksrechtovereenkomst beheerst door en behandeld volgens het Belgisch recht.

m. Gehele en enige overeenkomst

Alle meldingen aangaande deze overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en zijn van kracht bij ontvangst. Dit document bevat de gehele overeenkomst tussen de partijen aangaande de gerelateerde zaken en vervangt alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen of andere communicatie tussen de partijen. Sensotec wijzigt en verbetert Sensotec webapp voor K3000 gebruikers voortdurend via updates en upgrades en behoudt zich daarom het recht voor deze Overeenkomst van tijd tot tijd aan te passen.
Sensotec zal elke wijziging aan deze Overeenkomst melden door middel van het posten van een mededeling op de Sensotec website en zal bovenaan de Overeenkomst de datum aangeven wanneer deze voor het laatst werden gewijzigd. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen worden geacht beschikbaar te zijn voor de Gebruiksrechthouder op de datum waarop deze via update of upgrade in Sensotec webapp voor K3000 gebruikers beschikbaar worden gemaakt. De Gebruiksrechthouder zal geacht worden de gewijzigde Overeenkomst te hebben aanvaard indien hij Sensotec webapp voor K3000 gebruikers verder gebruikt.

n. Technologie en data van derden

Sensotec webapp voor K3000 gebruikers maakt gebruik van bepaalde technologieën, data en grafische werken eigendom van derden of van door SENSOTEC aangepaste technologieën, data en grafische werken met toestemming van de betreffende derden. Eigenaars van de betreffende technologieën en data zijn Kurzweil Education, Spectrum BV, Nuance Communications International, Sclera vzw, LeadTools en Emmy Allemeersch.

Eigendom en aanspraak of deze technologieën, data en grafische werken van derden blijven te allen tijde bij deze derden. De Gebruiksrechthouder zal deze technologieën van derde partijen niet reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht. De Gebruiksrechthouder zal deze data en grafische werken niet reproduceren, distribueren, het bezit ervan over dragen of anderszins een kopie beschikbaar maken aan derden en geen wijzigingen, aanpassingen, verbeteringen, veranderingen of afgeleide Producten van deze data maken. Schending van de bepalingen in deze paragraaf vormt aanleiding voor de onmiddellijke beëindiging van de onderhavige overeenkomst.

Alle voorzieningen en beperkingen van deze overeenkomst zijn ook van toepassing op deze technologieën, data en grafische werken van derden, en, door het aanvaarden van deze Gebruiksrechtovereenkomst stemt de Gebruiksrechthouder er ook in toe om deze technologieën, data en grafische werken van derden enkel te gebruiken als een onderdeel van Sensotec webapp voor K3000 gebruikers, dat enkel zal gebruikt worden zoals expliciet toegestaan in deze overeenkomst.

o. Diensten en Materiaal van Derden

Sensotec webapp voor K3000 gebruikers kan het mogelijk maken om toegang te verkrijgen tot diensten en de website van SENSOTEC en/of derde partijen (gezamenlijk en individueel verder genoemd de “Diensten”). Om gebruik te maken van de Diensten kan het nodig zijn om verbonden te zijn met het internet en/of bijkomende voorwaarden te aanvaarden.
De Gebruiksrechthouder begrijpt en aanvaardt dat hij door het gebruik van de Diensten, met informatie geconfronteerd kan worden die kan worden beschouwd als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend, en dat de resultaten van een zoekopdracht of het invoeren van een bepaalde URL automatisch en/of onopzettelijk links of verwijzingen genereren naar aanstootgevend materiaal. Niettemin gaat hij ermee akkoord om van de Diensten gebruik te maken op zijn eigen risico en dat SENSOTEC niet aansprakelijk zal zijn tegenover hem voor inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan worden bevonden.

Bepaalde diensten kunnen inhoud, gegevens, informatie, applicaties of materialen van derden of links naar bepaalde websites van derden weergeven of er toegang tot verlenen. Door het gebruik van de Diensten, erkent en gaat de Gebruiksrechthouder ermee akkoord dat SENSOTEC niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud, de juistheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, de naleving van het auteursrecht, de wettigheid, betamelijkheid, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijke materialen van derden of websites. SENSOTEC geeft op generlei wijze garanties of ondersteuning en zal geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen jegens de Gebruiksrechthouder of een andere persoon voor U of enige andere persoon voor Diensten van derden. SENSOTEC noch haar content providers, garanderen de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van informatie of locatiegegevens weergegeven door de Diensten.

De Gebruiksrechthouder begrijpt en aanvaardt dat de Diensten bedrijfseigen inhoud, informatie en materiaal bevatten welke wordt beschermd door toepasselijke intellectuele eigendoms- en andere wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, en dat hij dergelijke merkgebonden inhoud, informatie of materialen niet zal gebruiken, behalve voor het toegestane gebruik van de Diensten. Geen enkel deel van de Diensten mag worden gereproduceerd in enige vorm of op enige wijze. De Gebruiksrechthouder stemt ermee in de Diensten niet te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren of afgeleide werken ervan te creëren en hij zal de Diensten op generlei wijze op ongeoorloofde wijze exploiteren. De Gebruiksrechthouder stemt er verder mee in om de Diensten niet te gebruiken om te treiteren, te mishandelen, te stalken, te bedreigen, te belasteren of om inbreuk te maken op de rechten van een derde partij. SENSOTEC kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor zulk gedrag.

Voor zover de Gebruiksrechthouder ervoor kiest om Diensten te gebruiken, doet hij dit op eigen initiatief en is hij zelf verantwoordelijk om de toepasselijke wetgeving na te leven.
SENSOTEC, en haar licentiegevers behouden zich het recht voor op elk gewenst moment de Diensten te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of de toegang tot de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving te verhinderen. In geen geval zal SENSOTEC aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de verwijdering van of het verhinderen van de toegang tot dergelijke Diensten. SENSOTEC kan ook beperkingen opleggen aan het gebruik van of de toegang tot bepaalde Diensten, in elk geval, en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

p. Toestemming om informatie te gebruiken – Privacy

Bescherming van Persoonsgegevens is van groot belang voor Sensotec. Sensotec respecteert de privacy van de Gebruiksrechthouders en verzekert dat hun persoonsgegevens Verwerkt worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de privacywet.

De Gebruiksrechthouder verklaart zich eveneens akkoord met het Privacy Reglement (zie https://sensotec.be/voorwaarden/privacy/ ).
Het privacy reglement omschrijft welke informatie verzameld en verwerkt wordt, de doeleinden van het verwerken, met wie persoonsgegevens gedeeld mogen worden en de keuzes die de Gebruiksrechthouder kan maken betreffende het gebruik van zijn persoonsgegevens door Sensotec. Het beschrijft ook de maatregelen die genomen worden om de veiligheid van persoonsgegevens te verzekeren en hoe de Gebruiksrechthouder contact kan opnemen met Sensotec om zijn rechten met betrekking tot toegang, verbetering en verzet uit te oefenen.

De Gebruiksrechthouder gaat ermee akkoord dat Sensotec gegevens en gerelateerde informatie, waaronder maar niet beperkt tot technische informatie over uw toestel, besturingssysteem en andere geïnstalleerde software, randapparatuur, mag verzamelen en gebruiken. Dit met het oog op het vergemakkelijken van updates en upgrades, en het aan de Gebruiksrechthouder aanbieden van productondersteuning en andere diensten met betrekking tot Sensotec webapp voor K3000 gebruikers. Sensotec mag deze informatie gebruiken om haar producten te verbeteren of de Gebruiksrechthouder diensten en technologieën te bieden.

@Copyright 2019 Sensotec nv. Alle rechten voorbehouden. Sensotec en Sensotec webapp voor K3000 gebruikers zijn handelsmerken van SENSOTEC. Alle andere merknamen, bedrijfsnamen en productnamen hierin vernoemd zijn handelsmerken van de respectievelijke derden.

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit