fbpx

Privacy beleid

Ingangsdatum: Dit Privacy Reglement werd bijgewerkt op 01/03/2024 en treedt in werking op deze datum.

Inhoud

1. Algemeen
2. Definities
3. Voor welke doeleinden verzamelt Sensotec Persoonsgegevens?
4. Aan wie kan Sensotec Persoonsgegevens meedelen?
5. Welke Persoonsgegevens kan Sensotec verzamelen of verwerken?
6. Is Sensotec verantwoordelijk voor andere websites?
7. Op welke manier worden uw Persoonsgegevens beschermd door Sensotec?
8. Wat zijn uw rechten?
9. Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?
10. Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?
11. Wie kan u contacteren in geval van vragen en verzoeken?

1. Algemeen

Dit Privacy Reglement omschrijft de taken en verantwoordelijkheden van Sensotec NV, met maatschappelijke zetel te Vlamingveld 8, 8490 Jabbeke, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0429.286.663 (RPR Brugge) (“Sensotec”, “wij” of “ons”) met betrekking tot uw Persoonsgegevens (waaronder mogelijks Studentgegevens) die via de Licentieserver, de Websites en de Applicatie door Sensotec worden verzameld en Verwerkt als Verwerkingsverantwoordelijke.

Bescherming van Persoonsgegevens is van groot belang voor Sensotec. Sensotec respecteert uw privacy en verzekert dat de Persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de Privacywetten.

Dit Privacy Reglement omschrijft meer bepaald welke informatie verzameld en Verwerkt wordt, de doeleinden van het Verwerken, met wie Persoonsgegevens gedeeld mogen worden en de keuzes die u kan maken betreffende het gebruik van de Persoonsgegevens door Sensotec. Het beschrijft ook de maatregelen die genomen worden om de veiligheid van de Persoonsgegevens te verzekeren en hoe u contact kan opnemen met Sensotec om uw rechten met betrekking tot inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid, intrekken van uw toestemming en bezwaar uit te oefenen.

Door de Websites te bezoeken of te gebruiken, de Applicatie te downloaden, te installeren of te gebruiken, en/of Persoonsgegevens in te geven op de Licentieserver bevestigt u dit Privacy Reglement te hebben ontvangen, gelezen en begrepen.

Houd er rekening mee dat alvorens u Persoonsgegevens in bepaalde rubrieken van de Website, Applicatie of Licentieserver gebruikt of verstrekt, u gevraagd kan worden om uw toestemming met dit Privacy Reglement elektronisch te bevestigen door een specifiek vakje aan te vinken. Uw bevestigende actie [het aanvinken van het betreffende vakje] en uw gebruik van de Website, de Applicatie en/of de Licentieserver betekenen dat u akkoord gaat met de verzameling, de Verwerking, het gebruik en de overdracht van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Reglement.

Onze registratie van uw toestemming met dit Privacy Reglement, met de datum hiervan en met alle toekomstige wijzigingen van dit Privacy Reglement wordt beschouwd als afdoende schriftelijk bewijs van uw toestemming.

2. Definities

 • Applicatie: de Sensotec applicatie (Kurzweil 3000-softwaresuite (incl. Kurzweil 3000 Mobile), WoDy-softwaresuite, Alinea-softwaresuite, Lezergame-softwaresuite);
 • Applicatie Account: de account gecreëerd door een Gebruiker of Onderwijsinstelling op de Licentieserver waarmee toegang tot de Applicatie verkregen kan worden;
 • AVG: Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“algemene verordening gegevensbescherming”);
 • Gebruiker of u: iedere persoon die de Applicatie heeft geïnstalleerd en/of over een Applicatie Account beschikt;
 • Google: Google, Inc., met maatschappelijke zetel te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS;
 • Licentieserver: de licentieserver van Sensotec waarop het accountbeheer van de Applicatie geregeld wordt: lic.sensotec.be en onestepreaderlic.sensotec.be;
 • Onderwijsinstelling: een persoon die Studentgegevens of Persoonsgegevens van medewerkers (zoals bv. leraars, IT-beheerders e.d.) ingeeft op de Licentieserver;
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 • Privacywetten: de AVG en diens implementatiewetten;
 • Privacy Reglement: het huidig privacy reglement;
 • Sensotec: Sensotec NV, met maatschappelijke zetel te Vlamingveld 8, 8490 Jabbeke, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0429.286.663 (RPR Brugge);
 • Studentgegevens: Persoonsgegevens van studenten en/of leerlingen van een Onderwijsinstelling door Sensotec verkregen van de respectievelijke Onderwijsinstelling;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt;
 • Verwerken, Verwerkt of Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens;
 • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens Verwerkt;
 • Websites: de volgende websites beheerd door Sensotec: www.sensotec.be, www.dyslexie.be, www.knfbreader.com, www.online-daisy.com, webshop.sensotec.be.

3. Voor welke doeleinden verzamelt Sensotec Persoonsgegevens?

Wij verzamelen en Verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om de Applicatie en de Licentieserver tot uw beschikking te stellen, hierbij inbegrepen het downloaden, installeren, registeren, gebruiken en toegang verkrijgen tot de Applicatie en de Licentieserver (accountbeheer). Uw Persoonsgegevens worden verwerkt als de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen – Artikel 6, 1., (b) AVG.
Uw Persoonsgegevens worden daarnaast ook verwerkt op basis van uw toestemming – Artikel 6, 1., (a) AVG.

Om de Applicatie en de Licentieserver operationeel te beheren, de toegang daartoe te blokkeren, verdere updates beschikbaar te maken en de Applicatie en de Licentieserver te verbeteren en/of aan te passen (operationeel beheer). Uw Persoonsgegevens worden verwerkt als de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen – Artikel 6, 1., (b) AVG. Uw Persoonsgegevens worden daarnaast ook verwerkt op basis van uw toestemming – Artikel 6, 1., (a) AVG.

Om uw vragen te beantwoorden, klachten te behandelen, problemen op te lossen en met u te communiceren voor doeleinden gerelateerd aan de Applicatie en de Licentieserver (service & support). Uw Persoonsgegevens worden verwerkt als de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen – Artikel 6, 1., (b) AVG. Uw Persoonsgegevens worden daarnaast ook verwerkt op basis van uw toestemming – Artikel 6, 1., (a) AVG.

Om het gebruik van de Applicatie en de Licentieserver te analyseren en te rapporteren, en om uw ervaring te personaliseren en te beheren. Uw Persoonsgegevens worden verwerkt als de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen – Artikel 6, 1., (b) AVG. Uw Persoonsgegevens worden daarnaast ook verwerkt op basis van uw toestemming – Artikel 6, 1., (a) AVG.

Om u toe te laten zich online via de Websites of in persoon (bv. op een beurs) in te schrijven voor de volgende doeleinden: om workshops en infosessies bij te wonen, om demoversies van de software aan te vragen, om door ons gecontacteerd te worden indien u interesse heeft in onze producten of diensten en om zich aan te melden voor onze nieuwsbrieven en mailings. Uw Persoonsgegevens worden verwerkt omdat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door Sensotec, door onze verbonden vennootschappen of door andere derde partijen (zoals met name bestaande of potentiele zakenpartners, leveranciers, klanten, overheidsinstanties of rechtbanken), behalve wanneer uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan deze belangen – Artikel 6, 1., (f) AVG. Uw Persoonsgegevens worden daarnaast ook verwerkt op basis van uw toestemming – Artikel 6, 1., (a) AVG.

Om andere gerechtvaardigde doeleinden te vervullen die u werden meegedeeld op het moment waarop u uw Persoonsgegevens heeft verstrekt
Uw Persoonsgegevens worden verwerkt omdat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door Sensotec, door onze verbonden vennootschappen of door andere derde partijen (zoals met name bestaande of potentiele zakenpartners, leveranciers, klanten, overheidsinstanties of rechtbanken), behalve wanneer uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan deze belangen – Artikel 6, 1., (f) AVG.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw Persoonsgegevens worden verwerkt omdat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Sensotec rust – Artikel 6, 1., c) AVG.

4. Aan wie kan Sensotec Persoonsgegevens meedelen?

We zullen uw Persoonsgegevens niet verkopen of anderszins openbaar maken, behalve zoals hieronder beschreven of tenzij met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Het kan noodzakelijk zijn om uw Persoonsgegevens te delen:

 • in het geval van een fusie, een overname, de verkoop van activa, joint venture of elke andere transactie die geheel of gedeeltelijk resulteert in een wijziging in de eigendomsstructuur van Sensotec; of in het geval van een vennootschapsrechtelijke reorganisatie, faillissement, insolventieprocedure, of soortgelijke omstandigheden, indien deze procedures onder de toepasselijke wetgeving toegestaan zijn en in overeenstemming met de geldende bepalingen werden voltrokken;
 • met derde dienstverleners die namens ons en onder onze instructies handelen (als Verwerker), bijvoorbeeld voor het beheren van servers en voor het opslaan van back-up informatie. Deze derden kunnen de gegevens alleen gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden en onder de specifieke instructies van Sensotec. Elk ander gebruik is verboden. Wij zullen standaard de door Sensotec officieel erkende distributeur waar u uw Applicatie (abonnements-)licentie heeft verkregen, toegang verschaffen tot de Persoonsgegevens die u bezorgd heeft aan Sensotec.

Sensotec zal uw Persoonsgegevens niet aan andere derden meedelen zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, tenzij wanneer dit vereist is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. In het bijzonder, kan Sensotec uw Persoonsgegevens meedelen in de volgende omstandigheden:

 • om gevolg te geven aan een gerechtelijk bevel of het bevel van een bevoegde instantie of in andere gevallen toegelaten of vereist volgens de wet;
 • om te reageren op een noodsituatie, of om op enige andere wijze de rechten, eigendom en de veiligheid van derden, Gebruikers of de bevolking te beschermen.

Deze bestemmelingen kunnen zich in andere landen bevinden dan het land waar de Persoonsgegevens oorspronkelijk verzameld werden. Uw Persoonsgegevens zullen voornamelijk binnen de Europese Economische Ruimte overgedragen worden of naar andere landen die door de Europese Commissie erkend zijn omdat zij hetzelfde niveau van bescherming van Persoonsgegevens kennen.

Niettemin is het mogelijk dat dergelijke bestemmelingen zich bevinden in landen die geen passend beschermingsniveau bieden vanuit het standpunt van de AVG. In dat geval zal Sensotec alle nodige maatregelen treffen om te verzekeren dat doorgiftes uit de Europese Economische Ruimte passend beschermd worden, zoals vereist door de AVG. Zo zal Sensotec dergelijke doorgiftes op passende beschermingsmaatregelen baseren, zoals standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie of door een toezichthoudende autoriteit zijn aangenomen, goedgekeurde gedragscodes samen met bindende en afdwingbare verplichtingen van de ontvanger of erkende certificeringsmechanismen samen met bindende en afdwingbare verplichtingen van de ontvanger.

Enkel een beperkt aantal personen binnen Sensotec zullen toegang hebben tot uw Persoonsgegevens op een “need-to-know” basis (bv. sales medewerkers, het juridisch departement, het financieel departement, het IT departement, de verantwoordelijke voor de boekhouding, evenals bepaalde managers met een toegewezen bevoegdheid).

5. Welke Persoonsgegevens kan Sensotec verzamelen of verwerken?

Informatie die u meedeelt

Wanneer u de Applicatie downloadt, installeert of gebruikt en/of wanneer u een Applicatie Account aanmaakt of wijzigt via de Licentieserver wordt u gevraagd om de volgende (optionele) informatie te verstrekken aan Sensotec: gebruikersnaam, wachtwoord, naam en voornaam, e-mailadres, taal, rijksregisternummer, adres, land, telefoon/GSM nummer, begeleider (ja/neen), functie begeleider, organisatie, geboortejaar.

Daarnaast wordt u gevraagd om de volgende (optionele) informatie te verstrekken aan Sensotec wanneer u zich via de Websites of in persoon inschrijft om workshops en infosessies bij te wonen, om demoversies van de software aan te vragen, om door ons gecontacteerd te worden indien u interesse heeft in onze producten of diensten en/of om zich aan te melden voor onze nieuwsbrieven en mailings: naam en voornaam, e-mailadres, taal, adres, land, telefoon/GSM nummer, geslacht, functie, interesse, hoe bij
Sensotec terecht gekomen.

Automatisch verzamelde informatie

Afhankelijk van uw toestemming, als deze bij wet vereist is, kunnen wij en onze externe dienstverleners bepaalde technologieën gebruiken die informatie verzamelen en verstrekken over de manier waarop de Website, de Applicatie en de Licentieserver worden gebruikt. Dergelijke informatie kan bestaan uit:

 • apparaatgegevens: technische gegevens betreffende uw computer, mobiel toestel of ander apparaat waarop u de Applicatie downloadt, installeert of gebruikt of vanwaar u toegang zoekt tot de Licentieserver en de Website, waaronder het model, de producent, het besturingssysteem, de taalinstellingen, de apparaatinstellingen, de identificator van het apparaat, het gebruikte IP adres en het browsertype;
 • interactiegegevens met de Applicatie: profielinstellingen, geactiveerde spellings- en correctieregels, uitgevoerde spellingscorrecties en/of -voorspellingen, het gebruik (incl. de frequentie) van de Applicatie en de Licentieserver.

Dergelijke informatie kan over het algemeen niet individueel aan u worden gekoppeld, maar indien dit toch het geval zou zijn, behandelen wij deze informatie als Persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacy Reglement.

Toestemming voor het gebruik van cookies.

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: Cookiefirst Cookie Consent pagina aangeduid als CookieFirst.

n

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

n

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

n

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

n

Serverlogbestanden

Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:

  Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
 • Uw geanonimiseerde IP-adres
 • Informatie over uw Browser
 • Informatie over uw Apparaat
 • De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht
 • De webpagina url waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
 • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
 • Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt

Sommige informatie wordt verzameld door het gebruik van cookies wanneer u de andere websites of de Licentieserver bezoekt, of wanneer u de Applicatie downloadt, installeert of gebruikt. Sensotec gebruikt cookies en soortgelijke technologieën zoals omschreven in ons cookiebeleid beschikbaar op [www.sensotec.be/cookies]. Door op de knop [”OK”] op de Sensotec-cookiebanner te klikken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën in lijn met uw huidige cookie-instellingen en met ons cookiebeleid [www.sensotec.be/cookies]. Als u niet akkoord gaat met het door ons gehanteerde gebruik van cookies, moet u uw browserinstellingen dienovereenkomstig instellen. U kunt uw toestemming altijd intrekken en uw keuze wijzigen door uw browserinstellingen te wijzigen. Als u de cookies die wij gebruiken uitschakelt, kan dit invloed hebben op uw gebruikerservaring op de Websites, de Licentieserver en/of de Applicatie.

 

Informatie verzameling en gebruik, specifiek in het geval van het product Lezergame
Sensotec zelf verzamelt via de Lezergame app geen informatie waarmee u zou kunnen geïdentificeerd worden.
De Lezergame applicatie gebruikt echter wel diensten van derden die mogelijks informatie verzamelen waarmee u zou kunnen geïdentificeerd worden. De betreffende derden zijn Google Play en Unity. Hieronder vindt u een link naar de privacy reglementen van deze partijen:
Google Play
Unity

6. Is Sensotec verantwoordelijk voor andere websites?

De Websites kunnen verwijzingen bevatten (door een hyperlink, banner of knop) naar andere sites die gerelateerd zijn aan (een specifiek deel van) deze Website. Dit wil daarom niet zeggen dat Sensotec verbonden is met deze websites of de eigenaars ervan.

Deze websites vallen niet onder het toezicht van Sensotec. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en voor de producten of diensten die op deze websites worden aangeboden, noch voor enig ander gebruik van deze websites of voor de gegevensverwerking en de privacypraktijken van deze websites. Wij verzoeken u dan ook om steeds aandachtig het privacy reglement van deze websites na te gaan op het moment dat u deze websites bezoekt en alvorens u Persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

7. Op welke manier worden uw Persoonsgegevens beschermd door Sensotec?

Sensotec treft de gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de Persoonsgegevens, en tegen elke andere onwettige vorm van Verwerking zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving. Sensotec vereist eveneens van elke dienstverlener of Verwerker die Persoonsgegevens namens Sensotec verwerkt, dat hij dergelijke gepaste technische en organisatorische maatregelen treft.

Gelieve evenwel op te merken dat geen enkele elektronische overdracht of opslag van informatie 100% veilig is. Daarom kunnen we, ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw Persoonsgegevens, niet garanderen dat vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang nooit zal plaatsvinden.

8. Wat zijn uw rechten?

Onder de toepasselijke Privacywetgeving, en onder de daarin uiteengezette voorwaarden, heeft u de volgende rechten:

 • het recht om toegang te verkrijgen tot en inzage te verkrijgen van de Persoonsgegevens die Sensotec over u bewaart;
 • het recht om uw Persoonsgegevens te laten rechtzetten;
 • het recht op uitwissing van uw Persoonsgegevens;
 • het recht om de Verwerking van uw Persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken;
 • het recht om, in bepaalde omstandigheden en omwille van gerechtvaardigde redenen, bezwaar aan te tekenen tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens (inclusief het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de Verwerking van Persoonsgegevens met het oog op directe marketing);
 • het recht op overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens;
 • het recht om uw toestemming in te trekken;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u uw rechten wilt uitoefenen onder de toepasselijke wetgeving, of voor meer details en vragen met betrekking tot de gegevensverwerkingsactiviteiten van Sensotec, kan u steeds contact met ons opnemen door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek te sturen (samen met een kopie van uw geldige identiteitskaart of enig ander geldig identiteitsdocument) naar de Sensotec-helpdesk zoals opgenomen in afdeling 11 van dit Privacy Reglement.

9. Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?

Sensotec wijzigt en verbetert de Applicatie, de Licentieserver en de Websites voortdurend via updates en upgrades. Voor zover niet verboden door de toepasselijke wetgeving, kan Sensotec daarom te allen tijde dit Privacy Reglement geheel of gedeeltelijk wijzigen.

Sensotec zal elke wijziging aan dit Privacy Reglement melden door middel van het posten van een mededeling op de Websites, de Licentieserver en in de Applicatie en zal bovenaan het Privacy Reglement de datum aangeven wanneer deze voor het laatst werd gewijzigd. Het gewijzigde Privacy Reglement zal worden geacht beschikbaar te zijn voor de Gebruiker op de datum waarop deze via de update of upgrade in de Applicatie beschikbaar wordt gemaakt. De Gebruiker wordt geacht de wijziging(en) te hebben aanvaard indien hij het overeenstemmende vakje aanvinkt en de Applicatie verder gebruikt.

10. Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Uw Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan redelijkerwijs nodig is voor de hierin vermelde doeleinden te realiseren, tot maximum tien jaar na het einde van uw contractuele relatie met Sensotec (indien van toepassing), tenzij kortere of langere bewaartermijnen van toepassing zijn volgens de toepasselijke wetgeving.

11. Wie kan u contacteren in geval van vragen en verzoeken?

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Reglement, of indien u uw rechten onder de toepasselijke wetgeving wenst uit te oefenen, kan u de Sensotec-helpdesk contacteren:

Sensotec NV Helpdesk
Vlamingveld 8
8490 Jabbeke, België
E-mail: support@sensotec.be
Website: www.sensotec.be

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit