fbpx

Voorwaarden

Artikel 0 – Abonnementen

De in de algemene voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:
Abonnementsovereenkomst: de overeenkomst volgens welke Sensotec tegen betaling het gebruik van software beschikbaar stelt aan een Abonnee.
Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Sensotec een Abonnementsovereenkomst heeft gesloten of sluit.
Gebruikers: de personen die door de Abonnee ingevoerd zijn als Gebruikers en die als zodanig geautoriseerd zijn van de software gebruik te maken.
Gebruikersaccount: de gegevens waarmee de gebruiker gedurende de gebruiksperiode toegang krijgt tot de software.

Voor al onze andere producten zijn de voorwaarden hieronder van toepassing.

Artikel 1 – Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden, met inbegrip van de bijzondere voorwaarden vermeld of waarnaar verwezen wordt op onze offertes, bestelbonnen, leveringsbonnen, facturen en aansluitende onderhoudscontracten of andersoortige documenten of contracten die van ons uitgaan, zijn, behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking, van toepassing op al onze verkopen en leveringen van goederen en diensten aan onze klanten. Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat zij minstens één keer, op eender welk tijdstip en eender welke manier ter kennis werden gebracht aan onze klant en worden beschouwd als zijnde formeel en uitdrukkelijk door hem aanvaard, zelfs indien zij in tegenspraak zijn met zijn eigen algemene- of bijzondere voorwaarden van aan- of verkoop, al dan niet vermeld op zijn bestelbons en/of andere geschriften die van hem uitgaan.
1.2. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, sluit de toepassing van de andere bepalingen niet uit.
1.3. De uitvoering van elke aanvaarde opdracht alsook elke levering of verhuur van goederen en/of diensten is strikt beperkt tot deze die uitdrukkelijk in de overeenkomst of onze offerte zijn aangeduid.

Artikel 2: Offertes

2.1. Offertes binden ons slechts indien zij binnen de 90 kalenderdagen schriftelijk worden aanvaard door de klant en op voorwaarde dat er een schriftelijke bestelling bestaat, tenzij een andere geldigheidstermijn op de offerte is vermeld.

Artikel 3: Prijzen

3.1. Onze prijzen houden geen rekening met speciale omstandigheden die wij onmogelijk konden voorzien op het ogenblik dat wij de offerte hebben opgesteld of de overeenkomst hebben aanvaard. Ze zijn steeds gebaseerd op de aan ons verstrekte informatie door de klant.
3.2. Behoudens andersluidende vermelding in onze offertes zijn niet inbegrepen in onze prijzen:
– de individuele aanpassing of correctie van de geleverde materialen;
– de leveringskosten.
3.3. Onze prijzen zullen door ons verhoogd kunnen worden ingeval van verhoging van in- en/of uitvoerrrechten, koersschommelingen en taksen voor zover deze buiten onze wil een invloed hebben op onze netto-prijszetting. Wij zullen dit in voorkomend geval voor de levering van onze goederen en/of diensten ter kennis brengen van onze klant die vervolgens het recht zal hebben om binnen een termijn van 8 kalenderdagen na onze kennisgeving door middel van een aangetekend schrijven aan ons gericht van de overeenkomst af te zien.
3.4. Onze prijs voor werk-, wacht- en regie-uren zal door ons op éénvoudig verzoek worden meegedeeld.
3.5. Al de door ons opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere taksen tenzij anders opgegeven.
3.6. Een afgesloten abonnement kan jaarlijks worden aangepast aan de index (geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP)).

Artikel 4: Bestellingen en orders

4.1. Onze offerte bindt onze klant zodra deze door hem werd ondertekend of aan ons bevestigd werd middels een schriftelijke bestelling.
4.2. Offertes binden ons echter slechts indien deze door de klant werd ondertekend of bij middel van een schriftelijke bestelling aan ons werd bevestigd binnen de geldigheidstermijn van de offerte.
4.3. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden, onze offerte, de bestelbrief of bestelbevestiging vanwege onze klant en het onderhoudscontract gelden deze in de in de in de hierna volgende rangorde: het onderhoudscontract, onze offerte, onze algemene voorwaarden, de bestelbrief, de bestelbevestiging.

4.4. Annulatie

4.4.1. Annulatie van de bestelling door onze klant is slechts mogelijk op voorwaarde dat wij de uitvoering van onze levering van goederen en of diensten nog niet hebben aangevat, zoals bijvoorbeeld doordat wij reeds een bestelling bij onze leveranciers hebben geplaatst. Het bewijs hiertoe kan met alle middelen die het recht ons toelaat door ons geleverd worden. Wanneer de klant echter de bestelling toch annuleert terwijl aan de hierboven vermelde voorwaarden niet is voldaan of ook indien de klant zijn bestelling annuleert na de 15de kalenderdag volgend op zijn bestelling is deze een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van het (geraamd) totaalbedrag van de bestelling die door de klant werd geannuleerd, vermeerderd met 150,00 Euro als vergoeding voor onze administratieve kosten. De door de klant reeds betaalde voorschotten zullen met voornoemd bedrag alsmede met de door ons reeds uitgevoerde leveringen van goederen en/of diensten verrekend worden. Het bovenstaande doet echter geen afbreuk aan ons recht om de volledige herstelling van de schade te eisen wanneer deze groter blijkt te zijn.
4.4.2. In afwijking van Artikel 4.4.1. zal de klant echter, indien hij een consument is en onze overeenkomst met hem een overeenkomst op afstand betreft die werd afgesloten buiten onze aanwezigheid en buiten onze exploitatiezetels (zoals bij wijze van voorbeeld: verkopen, bestellingen en overeenkomsten die door hem werden ondertekend in centra, ziekenhuizen, instellingen of beurzen), het recht hebben om zijn akkoord kosteloos en zonder verantwoording in te trekken indien hij dit voornemen aan ons kenbaar maakt bij middel van een aan ons gericht aangetekend schrijven binnen de hierna vermelde termijnen:
– indien de overeenkomst de levering van goederen betreft zal de klant ter zake beschikken over een termijn van 7 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering;
– indien de overeenkomst de levering van diensten betreft zal de klant ter zake beschikken over een termijn van 7 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Het bovenstaande is echter niet van toepassing:
– op de levering van of overeenkomsten betreffende naar maat vervaardigde of persoonlijke producten;
– op software die reeds uit de verpakking werd genomen;
– indien de klant heeft aanvaard dat de diensten worden geleverd vóór de hierboven vermelde termijn verstreken is. Indien de klant gebruik maakt van zijn recht uit hoofde van dit Artikel zal hij evenwel verplicht zijn om op eigen initiatief en op zijn kosten de reeds geleverde goederen aan ons te retourneren.

4.5. Behoudens hetgeen hierboven in Artikel 4.4.2. werd bepaald is voor iedere voortijdige beëindiging van een onderhouds- of verhuurovereenkomst steeds ons schriftelijk akkoord vereist.
4.6. Indien de klant b.t.w.-plichtig is wordt hij geacht ons spontaan zijn b.t.w.-nummer en het percentage dat hij in aftrek mag brengen mee te delen bij gelegenheid van zijn bestelling of de ondertekening van de overeenkomst.

Artikel 5: Uitvoerings- en leveringstermijnen

5.1. De door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn slechts benaderend.
5.2. Een vertraging in de uitvoering van onze leveringen van goederen en of diensten kan slechts aanleiding geven tot een schadevergoeding lastens onszelf of de opzegging van de overeenkomst door de klant indien de vertraging overdreven is en niet enkel volgt uit ons louter stilzitten zonder geldige reden voor zover evenwel de klant op éénduidige en aantoonbare wijze bewijst schade hierdoor te hebben geleden. Deze schadevergoeding kan echter in zijn totaliteit nooit het bedrag van 10% van de bestelling waarop desgevallend de vertraging betrekking heeft te boven gaan.
5.3. Wij zijn van rechtswege ontslagen van enige aansprakelijkheid in verband met de leveringstermijnen :
5.3.1. indien de betalingsvoorwaarden door de klant niet werden gerespecteerd,
5.3.2. in gevallen van overmacht zoals bijvoorbeeld: lock-out, staking, epidemie, oorlog, economische embargo’s, sabotage, brand, ongunstige weersomstandigheden, waterschade, machinebreuk, werkpanne, het laten afweten van belangrijke stukken tijdens de fabricage, onderbrekingen of vertragingen in het vervoer of ontvangst van grondstoffen, en dit zowel bij ons als bij onze leveranciers en in het algemeen elke uitwendige oorzaak waarvan wij in redelijkheid aantonen dat deze de levering van de goederen en/of diensten of in het algemeen de uitvoering van onze verbintenissen in het gedrang heeft gebracht of brengt. Overmacht schorst slechts de uitvoering van de overeenkomst met onze klant en geeft de klant geen recht op ontbinding of verbreking van de overeenkomst in ons nadeel of de aanrekening van enige schadevergoeding te onzen laste.
5.3.3. indien een derde-betaler zijn schriftelijke goedkeuring voor het geheel of voor een deel moet geven, verbindt de klant zich ertoe om op de snelst mogelijke manier alle stappen te zetten om enige vertraging in de levering te vermijden. De klant verbindt zich ertoe om onmiddellijk aan ons de ondertekende documenten zoals de goedkeuring, de verbintenis tot persoonlijke bijdrage, de afstand van schuldvordering in het benodigd aantal exemplaren te bezorgen en biedt zijn positieve medewerking aan de derde-betaler door het tijdig versturen van de aanvragen en de vereiste documenten en inlichtingen zodat de betaling ten spoedigste kan gebeuren. Indien een duidelijke en positieve medewerking van de klant ontbreekt kunnen wij op elk ogenblik beslissen om niet langer via de derde betaler te werken, maar rechtstreeks met de klant, die dan alle verantwoordelijkheden volledig zelf zal dragen.

Artikel 6: Leveringsmodaliteiten

6.1. De risico’s en gevaren waaraan de koopwaren of geleverde goederen of materialen in het kader van een onderhouds- of verhuurovereenkomst worden blootgesteld bij verzending zijn voor rekening van de klant, zelfs bij vrachtvrije verzendingen.
6.2. Voor het verpakkingsafval- en recyclagebeleid wordt voorzien dat de gebruikte verpakking steeds teruggenomen wordt indien de klant zulks wenst. De klant mag de door hem bewaarde verpakkingen van door ons geleverde goederen en/of materialen steeds overhandigen aan onze medewerkers bij hun bezoek.
Bij aankoop van een gelijkaardig toestel zullen wij het oude toestel bovendien terugnemen op verzoek van de klant.
6.3.Ingeval van proefplaatsing van een toestel bij de klant is deze laatste verplicht om het betreffende toestel bij niet-aankoop in perfecte staat aan ons terug te bezorgen. Ingeval van verlies van of schade aan het betreffende toestel draagt de klant ter zake de volledige verantwoordelijkheid en zullen wij dit toestel factureren aan de klant aan de op dat ogenblik geldende verkoopprijs. Een eenvoudige overschrijding van de afgesproken proefplaatsingstijd zal door ons worden aanzien als een akkoord vanwege de klant tot aankoop en het betreffende toestel zal dan ook door ons worden gefactureerd aan de klant.

Artikel 7: Aanvaarding van onze leveringen – klachtenmelding

7.1. De klant, de bestemmeling, de afhaler of diegene die de goederen voor rekening van de klant in ontvangst neemt dient de goederen bij inontvangstname op conformiteit te controleren. Hij moet op dat ogenblik aan de vervoerder schriftelijk elk voorbehoud maken betreffende eventuele schade of zichtbare gebreken. Zo de klant of zijn vertegenwoordiger niet aanwezig is of indien hij de opgestelde leveringbon weigert te ondertekenen wordt de bovenvermelde leveringsbon bij gelijk welk communicatiemiddel dat de wet toelaat of dat toelaat het bewijs van verzending en/of ontvangst vast te stellen, hierin begrepen een verzending per fax, aan de klant meegedeeld. De klant dient vervolgens elke opmerking aangaande de aard en/of de hoeveelheid van de op de leveringsbon vermelde leveringen aan ons mee te delen bij middel van een aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van onze mededeling. Na deze termijn worden de aard en de hoeveelheid van de door ons geleverde goederen en/of diensten op de door ons opgestelde leveringsbon als volledig aanvaard beschouwd en verantwoordt onze leveringsbon op voldoende wijze ons facturatie.
7.2. Iedere terugzending van goederen en/of materialen die door de klant wegens aanwezige zichtbare gebreken niet worden aanvaard dient te geschieden binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst en wel in de originele verpakking. Enkel de poststempel of de gedateerde handtekening van een afgevaardigde van onze firma zal bewijskrachtig zijn.
7.3. Ingebruikname door de klant zonder voorbehoud impliceert de aanvaarding van de door ons geleverde goederen en/of diensten.
7.4. In ieder geval dient elke klacht met betrekking tot zichtbare gebreken, kwaliteit of hoeveelheid, aan ons te worden geformuleerd binnen de 8 kalenderdagen na de levering bij gebreke waarvan geen enkele klacht uit hoofde van deze nog kan aanvaard worden. De postdatum geldt in dit geval als de datum waarop de klacht werd geformuleerd.
7.5. Verborgen gebreken – waarborgclausules met betrekking tot de door ons geleverde goederen en/of diensten: Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gebaseerd op de Artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zoals ingevoegd door de Wet van 01/09/2004. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet. Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
7.5.1. U kunt bij ons rekenen op de wettelijke waarborgperiode van 24 maanden vanaf de datum van de levering. Volgens bovenstaande wet wordt de garantieperiode opgesplitst in twee delen. Tijdens de eerste periode van 6 maanden geldt het vermoeden dat het gebrek reeds bestond op het ogenblik van levering aan de consument, tenzij de verkoper het tegendeel kan bewijzen. Vanaf maand 7 wordt deze bewijslast omgekeerd. Ingeval van professioneel of daarmee gelijk gesteld gebruik, B2B-verkopen of tweedehandsgoederen is de waarborg steeds beperkt tot 12 maanden.
7.5.2. De waarborgprestatie houdt in dat het goed kosteloos wordt gebracht in de toestand die het had voor het defect optrad of dat het toestel vervangen wordt door een gelijkwaardig. Bij onmogelijkheid of buiten verhouding zijn van een herstelling of vervanging kan ook een financiële tegemoetkoming mogelijk zijn. De keuze van oplossing en de uitvoering ervan ligt bij de leverancier, in overleg met de klant. Kosteloos vervangen onderdelen worden onze eigendom.
7.5.3. Het gebrek moet aan ons worden gemeld via aangetekend schrijven binnen de maand nadat het gebrek zich voordoet.
7.5.4. Om van de waarborg te kunnen genieten dient het aankoop- en/of leveringsdocument te worden voorgelegd.
7.5.5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen die door onzorgvuldig gebruik kunnen aangetast worden.
7.5.6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen aan de gestelde kwaliteit die voor de waarde en de deugdelijkheid van het goed onbeduidend zijn.
7.5.7.De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
– chemische en electro-chemische inwerking van water;
– abnormale omstandigheden die niet met het normaal gebruik verenigbaar zijn;
–  contact met agressieve stoffen.
7.5.8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud of het niet in acht nemen van onze montage-, installatie-, gebruiks- en onderhoudsinstructies.
7.5.9. Het recht op waarborg vervalt indien het defect werd veroorzaakt door herstellingen of ingrepen door derden die niet bevoegd of deskundig zijn, of wanneer het toestel werd voorzien van niet originele toebehoren of onderdelen die het defect hebben veroorzaakt.
7.5.10. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of indien de herstellingskosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de eindgebruiker een gelijkwaardig toestel geleverd.
7.5.11. In geval van vervanging behouden wij ons het recht voor om een vergoeding aan te rekenen pro-rata van de gebruiksperiode.
7.5.12. Een herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn tot gevolg noch de aanvang van een nieuwe waarborgtermijn.
7.5.13. Op onze herstellingen geven wij een waarborg van 6 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
7.5.14. De hierboven vermelde waarborgbepalingen zijn niet van toepassing op door ons geleverde of verkochte software.

Artikel 8: Facturen en protesten

8.1. Wij hebben te allen tijde het recht om facturen op te stellen voor reeds door ons uitgevoerde prestaties, zelfs indien wij slechts gedeeltelijk prestaties hebben uitgevoerd.
8.2. Elk protest aangaande de opstelling, de vorm of de inhoud van onze facturen, hierin begrepen de onderhavige algemene voorwaarden, is slechts geldig en kan derhalve slechts ontvankelijk worden verklaard, indien dit protest wordt geformuleerd binnen de 8 kalenderdagen na de datum van ontvangst van de factuur, behoudens hetgeen werd bepaald in Artikel 7.
8.3. In elk geval dient het protest om geldig te zijn te worden gemotiveerd en nauwkeurig de redenen van het protest op te sommen. Ook dient de klant in geval van protest de omvang van dit protest in geldwaarde uit te drukken.
8.4. Het protest voornoemd geschiedt enkel bij aangetekend schrijven gericht aan onze maatschappelijke zetel.
8.5. In geval van protest blijven de factuurbedragen waarop het protest niet van toepassing is opeisbaar op de vervaldatum van de factuur en worden deze bedragen desgevallend, ingeval van laattijdige betaling vermeerderd met de intresten, schadevergoedingen en invorderingskosten zoals hierna in Artikel 9 bepaald.
8.6. Bij ontstentenis van een geldig protest zoals hierboven bepaald erkent de klant de juistheid van de door ons gefactureerde prestaties, zelfs indien hierover geen voorafgaande overeenkomst of aanbod van onzentwege bestaat.
8.7. Bij gebrek aan enige vaste datum van ontvangst ter zake worden onze facturen geacht te zijn ontvangen door de klant de 3de werkdag na de factuurdatum voor facturatieadressen in België, de 5de werkdag na de factuurdatum voor facturatieadressen in de overige landen van de Europese Unie en de 10de werkdag na de factuurdatum voor facturatieadressen daarbuiten. Het tegenbewijs hiervan kan evenwel met alle middelen die het recht toelaat bewezen worden.

Artikel 9: Betalingen

9.1.1. Behoudens andersluidende betalingstermijn, vermeld op onze facturen, moeten al onze facturen contant betaald worden, zonder het recht voor de klant om een korting of disconto toe te passen. Betalingen gebeuren in onze handen, op onze zetel of op onze bankrekening.
9.1.2. Indien de klant, naar ons oordeel, aanspraak kan maken op een volledige of gedeeltelijke betaling van de geleverde goederen en/of diensten door een derde-betaler wordt het vermoedelijk bedrag van zijn persoonlijke bijdrage, behoudens andersluidende overeenkomst, vóór de levering of uiterlijk bij de levering betaald. Het voorgaande doet echter geen afbreuk aan het feit dat de klant de hoofd-schuldenaar blijft van het saldo dat niet door de derde-betaler aan ons vergoed wordt. Dit saldo wordt desgevallend op ons eerste verzoek onmiddellijk door de klant aan ons vereffend.
9.2. Bij gebrek aan integrale betaling van een factuur binnen in de Artikel 9.1.1. of 9.1.2. genoemde termijnen, zullen wij, vanaf de dag volgend op deze termijn, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, recht hebben op de betaling van verwijlintresten zoals voorzien in het Artikel 5 van de Wet van 02/08/2002, zonder dat evenwel de aldus bekomen intrestvoet lager zal mogen zijn dan 12 procent op jaarbasis. De klant blijft steeds de hoofdschuldenaar van het saldo der volledige factuursom die niet door de derdebetaler aan ons werd vergoed.
9.3. Door niet te betalen binnen de 15 kalenderdagen na onze ingebrekestelling of aanmaning, al dan niet aangetekend door ons verzonden, erkent de klant bovendien een contractuele fout te begaan en hierdoor schade aan ons te berokkenen. Deze schade, hierin begrepen de invorderingskosten zoals bedoeld in het Artikel 6 van de Wet van 02/08/2002, dient vergoed te worden door de klant en wordt begroot als volgt:
9.3.1. ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten en de administratieve werkvermeerdering wordt een schadevergoeding begroot gelijk aan 10% van het openstaand saldo met een minimum van 125 Euro, vermeerderd met een forfaitair bedrag van 13 Euro per aanmaning alsmede de eventuele aantekentaks; indien wij daarenboven derden inschakelen ter minnelijke invordering van de door ons gevorderde bedragen zullen deze kosten ook aan de klant worden aangerekend;
9.3.2. indien wij daarenboven tot gerechtelijke invordering dienen over te gaan zal de klant, voor zover de Wet van 02/08/2002 op de handelstransactie met de klant van toepassing is, aan ons ook alle kosten dienen te vergoeden die door ons gemaakt werden ter gerechtelijke invordering zonder echter dat deze vergoeding bij vergelijking lager zal mogen zijn dan het bedrag dat bekomen wordt na toepassing van het tarief van de sommen die invorderbare kosten zijn wegens het verrichten van bepaalde materiële akten, zoals door de Koning vastgesteld in uitvoering van het Artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek.
9.4. Aanvaarding van een wisselbrief heeft geenszins een vernieuwing of afwijking van de huidige betalingsvoorwaarden tot gevolg.
9.5. Zo de klant één factuur op haar vervaldatum niet heeft betaald worden alle andere facturen, zelfs deze dewelke nog niet zijn vervallen, onmiddellijk opeisbaar. In dit geval zijn wij ook van rechtswege gerechtigd om, zelfs zonder verwittiging, de uitvoering van onze prestaties te staken tot alle vervallen bedragen integraal vereffend werden.
9.6. Ingeval van laattijdige betaling van onze factu(u)(r)(en) door de klant behouden wij ons het recht voor om eventuele toegestane kortingen vervallen te verklaren, zelfs met terugwerkende kracht en dit met betrekking tot de kortingen die aan de klant werden toegekend tot één jaar voorafgaand aan de laatste aan de klant toegestane korting.
9.7. In geen geval mag de onvolledige of gedeeltelijk betwiste uitvoering van onze prestaties of levering als voorwendsel dienen om betaling van het gedeelte dat niet werd betwist uit te stellen. Tenzij uitdrukkelijk door ons toegestaan is geen enkele inhouding ten titel van garantie toegelaten.
9.8. Indien door ons betalingsfaciliteiten worden toegestaan, hetzij betaling in termijnen, hetzij acceptering van wissels, wordt nog bij deze uitdrukkelijk overeengekomen dat de eerste wanbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke eisbaarheid van alle nog te vervallen wissels of termijnbetalingen met zich mee brengt. Eventuele gesloten overeenkomsten mogen door ons in dit geval eveneens als verbroken door de klant worden beschouwd.
9.9. Betalingen worden steeds eerst verrekend met de krachtens onderhavige voorwaarden vervallen intresten, vervolgens met de schadevergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi der) factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen ook eerst worden verrekend, en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding( en) van de klant of de derde-betaler ter gelegenheid van zijn betaling(en).
9.10. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om het geheel of een gedeelte van onze schuldvorderingen op de klant over te dragen aan derden, evenwel met behoud van onze waarborg- of aansprakelijkheidverbintenissen hoofdens door ons geleverde goederen en/of diensten.
9.11 Eventueel door de klant gevraagd uitstel voor opleiding, levering of herstelling geeft hem geenszins het recht om zijn betalingsverplichting uit te stellen.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1.Wij behouden ons het eigendom voor over de door ons geleverde goederen en/of materialen tot na integrale betaling van alle bedragen die de klant aan ons verschuldigd is uit hoofde van het hierboven vermeld Artikel 9.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1.Wij kunnen slechts aansprakelijk worden gesteld in vergoeding van de directe schade die door de klant wordt geleden voor zover deze schade een direct gevolg is van een gebrek in de door ons geleverde goederen en of materialen.
11.2. Wij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor commerciële of andere indirecte schade.
11.3.In elk geval is onze aansprakelijkheid uitgesloten indien de klant de door ons geleverde goederen en/of materialen op een verkeerde wijze of in strijd met de bij het product geleverde gebruiks- en veiligheidsinstructies heeft aangewend.

Artikel 12: Jurisdictie en toepasselijk recht

12.1. Wij komen met onze klant overeen om, voorafgaandelijk aan elke rechtsgang, alle middelen aan te wenden teneinde tot een minnelijke oplossing te komen.
12.2. Bij gebreke aan dergelijke minnelijke oplossing zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge exclusief bevoegd, zelfs in geval van pluraliteit van verweerders, tegenvordering, tussenkomst en vrijwaring, en zelfs in kort geding.
12.3. Alle door ons met de klant gesloten overeenkomsten zijn exclusief aan het Belgisch recht onderworpen.

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit